Skip to main content

Full text of "Evangelicae historiae imagines : ex ordine euangeliorum, quae toto anno in missae sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitae Christi digestae"

See other formats

pSKri, fiPM 


. , '; 


ti2*fciSf3 


' ^^^^Z^ >r 


\ 


& " 1 


* ^HT *v)*^ "*, sTsd • -1 '• 
EVANGELICAZ HISTORIAE IMAGINES 

Ex ordine Euayelufrum , quce toto atmo m Mtjjce jac-nfmo recituntur, 
In ordinem temporis vitce Chrtfii Higefhe. 

Aucftare Hieranymo Natali Societatis IESV Theologo 
Antuerpia? Anno Dm M.D.XCIII . SVPERIORVM PERMISSV. - 

SAISTCTISSIMO DOMINO 

NOSTRO CLEMENTI VIIL 

PONTIFICI MAXIMO. 

I x E R a T aliquando,, BeatiiTime Pater^Hieronymo Na- 
tali,vni ex fuis alumnisParens noftra; Societatis Ignatius^ 
operoepretium facturu eunl,qui ad perpetua atque parata 
| Religioiis eiufde Societatis Scholaribus meditandi, oran- 
dique materiam ac iegetem _, Euangelia Quadrageiima 
tota^Dominiciiqueperannum diebus inter iacrincandu 
recitari coniueta _, methodo quam breuiilima certos ad 
locoSjfeucapitameditantium vtilitati accommodata redigeret: nequeidio- 
lum, fedetiam appoiitis imaginibus fk adnotationibus muftraret. Fecit ille 
<juod optimo Patri cordi eife cognouerat, hoc ordine videlicet: Cuique Euan- 
gelicse le€tioni hiftoriam iuam ex alijs etiam Euangeliftis integre collectanr, 
imagineque expreifam pracflxit. Curauit deinde , vt quamlibet imagine feque- 
returipfa E:iangelicalectiocumaliorum Euangeliftarum concordantia_, non 
quidem integra_,quia is non erat huius operis fcopus, fed quas ad hiftoria: intel- 
ligentiam, integritatern, &c plenitudinem iatis efte poilet. Ad vnamquamque 
Eiiangelicam lettionem iuaadfcripta eft annotatio_, quazlocum & tempus de- 
fignat, quo myfteria ialutis noftr.x peraita fuere :, breuiisima quidem illa_, cum 
excellentitamen Terrse San6ta: deicriptione_,locis item nonullis Euangelij dif- 
ficilioribus interdum explicatis. Cuilibet autem adnotationi accefsit meditatio 
non minus deuota^quam erudita.Sub ipiis vero imaginibus capitaillaieupun- 
cta ad meditantium commoditatem fubiedta iunt. Porro hiftoriam ipfam vni- 
uerfam au£tor_,prout plura aut pauciora myfteria iingulis Euangelicis le£tioni- 
bus continebanturjin i $ 3. imagines diftribuir,imgulis iiias Euangelica^ le6tio- 
nis parteSj adnotationefque, Sc meditationes tribuens.Verum au&ore ante ali- 
quot annos vita fun6"to_, qui mihi fuperiorum permiilu operis huius curam de- 
mandarat _, oper^pretium vifum fuit,ii tanta imaginum moles ad ipias adnota- 
tioneSj atque ad earum ordinem reda£ta_, fk quaiiintereasabfconditanonre- 
linquereturi ied iuo ordinejac volumine feorfum ederetur: non ea tantum ra- 

t 2. tione, tione, vt adnotationum ipfarum liber, qui piarum meditationum toto anno ' 
prxbet materiarn, & vilius ab omnibus comparari, & facilius circumferri pof- 
f etrfed multo magisj vt imaginibus ipfis ex ordine Dominicalium Euangelio- 
runijin ipfius Euagelicae hiftoriXjtemporis fcilicet vitx Chnfti,ordinem tranl- 
latis ac difpofitisj tota Redemptoris noftri Chrifti Iefu vita,iuxta veram rerum 
geftarum ac temporum feriem_, elegantibus defcripta imaginibus ob oculos ha 
beretur. Opus plane aureum , vt iuperioribus optatiffimum feculiSj ita futuris 
iucundiftimum; prxfixo prefertim ad operis initium indicejex quo facile per- 
fpicere quifque pofficjqua: quibus Dominicalibus Euangelijs refpondeant ima- 
gines. Ne autem ipiarum imaginum multitudo iatietatem cuipiatn pareret,vn- 
de fuo finejfpirituali fcilicet animarum fmofcu, opus ipfum fruftraretur, fimxs 
incidereturparum eleganti manuj fed potius vt opificij elegantia acpulchrttu- 
dojiimul cum maxima ipfius argumenti fandtitate atque excellentiaj operifqie 
pietateconiuncliajOmiies adilludeuoluendumjafliduaque meditatione verfan- 
dum inuitaretj neceflarium omnino fuit } vt excellentiifimi quique artifices o- 
peri tam eximiOjquod ipfius Euangelij noua ac pene ipiraus imago eft, adhibe- 
rentur,id quod fine magnis difficultatibuSj maximaqueimpenfa perficino po- 
tuit. Omnes tamen difhcultates fuperataSjOmnia impedimentajChrifto propi- 
tiOjtuifque aufpicijsj Beatilfime Paterjfublata f unt j opus denique ipfum ad pie- 
tat5j& deuotionem excitandam maxime accommodatumj tuo tandem tem r 
pore in vulgus prodit,quod tibi alioqui maxime debebaturjquo cum & in De- 
um pietaSj& in Societatem noftram benignitas pariter creuit: ficut & cum virp 
grauiflimo, eodemque fapientifsimo Ioanne Bo. me Cardinale fratre tuo cre r 
uerat} cuius cum veftigia iam ante annos multos in minori fortuna fequereris, 
atque ego ab hac tua benignitate & pietate inuitatuSj nonnulla ex primis operis 
huius imaginum delineamentis tibi omnium primo oftendiflemj eam retuli 
pro minimo illo officio grati animi fignificationern, vt & te iam tum cui opis 
dedicaretur dignifsimum iudicarinij &c id mihi vt facere liceret, non mediocrir 
ter optarim . Nunc igitur quando me voti compotem facere dignatur Altifsi- 
muSj hoc qualecunque perpctux in te noftra: Societatis obferuantiae monume- 
tum libenter accipies-, quam proinde vt fouere non definis, ita & commenda- 
tam habere perges in Clirifto Iefu. Vale. 

Beatitudinis tua: 

Humillimus feruus. 

lAtchm Ximencz. LECTORI S 
VAE R E S fortaJse,Candids LcBor, quifafittmjti, vt cttm memoria rto- 

fira totftterint,qui Euangelic£ HiHori^ Harmonias cocinnarent ,aucior 

noster antiquioris cniufpiam concordiam fequi maluerit, qttam viiitts re- 

cemiorts. In quo quidcm primum iltudncffe debes,Neotericorum Harmp- 

nias,cum autlor h^c friberet , tmllas in lucem proditas fuijfe; deinde illtt 

antiqttibrum, pt leiiionem , ita fententiam lihentim probare folitum ejr 

amptecli. Pr.eterea integrum etiam tibirelinqui cttiufuis aucioris ordi- 

nem in tttis de ChriHi Ieftt vita meditationibus fequi , ac iuxta eum no- 

Jlrishifce , fiitavolueris , imaginibus vti. ^uodvero qttandoqiie ima- 

gini adpinxit, qttod non legittir in Ettangelio ( quale illud est , quod Dcus , quo die hominem creaue- 

rat, eodem reuolutis poli ficulis fiactus Jit homo,eodeni hominemper Crttccm redemerit ac recrearit, 

eodem etiam dicatur hominem iudicaturttsjtemqtte qttod ait, Chrifio nato Angelum in Limbttm ad 

Patres miffitm, qtti verbi infantis natiuitatem nttntiaret ; Et Chrijium Itfum pitertilum eo tridtto 

quo eumVirgoCMater amiferat, mendicato vicJitaffe) H£c fcito pattca ex fwctis Patnbus adiecta 

ejfe, de multis,qtt£ apudillos occtirrtint ad excitandam meditantium deuotionem valde accommoda- 

ta:qtt£ licet in Euangelio non reperiantur, Ettangelio tamen adeo nthil repugnant ,vt fint etiamaxi- 

me ccnfentanea. Cur dsnij^ in Adnotationibus, acfrequentins etiam in Meditationibus , fermonem 

ad Religiofifiatus homines comtertat, h<zc maxime cauft efi , qticd eius primum conjlittm ^tonfuit, 

vt opus hoc in vtdgus ederettir,fedvt Religiofts tantum focietatis noHr£ , ittnioribus prwipue fcho- 

laribus,inferitiret ; quin, nemcditationes qnidemipfoi operihttic Adnotatiomtm intexere cogita- 

bat, cum fciretfuiie effe vclmediocriter in meditando verfatis fuas cuiqtte meditationes commen- 

tari, vtipfe fuas instittterat. Vcriim cum ei ftggererettir, non tamen omnes .zque effe idoneos adid 

fraFtandum, necfore inutile vetmaxime exercitatis has meditationes legere, adductus eH tandem, 

vt eas Adnotationibus infsripatsrstnr. Fuit atttem cperap-etittm Adnotationum capita nonfoiitm 

fitb ipfs imaginibus collocare , verttm etiam in Admtatiomtm volumins eaftis Euangelicis ieclio- 

nibtis pr£fgere-,vt qui imaginss nancifci nonpoffent , his iilas breui compendio fttmmariaipfare' 

ferrem ,fm:dci msditantiitm commoditati ejr memori^ inferuirent , dttm meditationis materiam 

fattcis comprehsnfim exhiberent. Etfiporro ea tantitm ex alijs EttangeliHis in concordiam ajferre 

folet auctor,q:t£ ad EttangelfJMiffe i.iteltigemi.imfacitmt, velficttbi cateri Ettangelifix aliquid 

addant;hoc tamen in Pafsionis ejr Rsftrreitioms Ettangel.fs fsruari omnirio non dsbuit,nec potuit, 

fedintegre omnium Ettingelifiarttm teitiones Ettangelic£ diHincts proponend^ftteritnt, propterea 

quodin Pafions eas omnss legit Ecclefia,in Refurrectionsfere omnss.Vbi vero in Concordia dicitur$ 

Inillotempore, i;txtavfumEcclefii£ , apponitur% littera locum vbires gesiaefi defignans , dattt 

opera idfacium eU,vt ex nota temporis tocas indicetur, quodaliasfieri nonpoterat. Iilttd demu fcire 
gioffa ordinxria,& qnapifiim vtitttr.Ecclefia in r JMi(fe ftcrificio : namfolos recentiores pigttit ettm 
fqui,quodeffent libsriorss qtt im ve'tst.C£teritn & hoc inpri*n's fciret/ta intereU ejr cogitare ; ad 
fpiruuilemfru5i!fw,qtem,(iadeitm te comp.ires,Chrifitts leftts in animo ttto e facra vit^ftumedi- 
tttions vberem produiiitrm efi, non fatis effe imaginss curiose peruoluere,attt Hlarum artem & pul- 
chritudinem admirari, fedin fingtdis effe tibifingulos, vel etiam plttres dies infiftendum , adnota- 
tiomtm tjr meditatiomtm cap itafenfim perlegenda,meditandum, contemplandum, omnes denique 
orationis partes exercendas,vt monst Apoliotttsjn omni oratione ejr obfecratione,cum gratiarum a- 
ciions pstitionss veflr^ix^otsfcant ap:td Dsum.Nojlros igitur hofcs labores, qucunque ifiiftnt, vt 
Deo Opt.Max.httmiliter confscram-u , ejr in proximont-n filutem ac fpiriiate profecium alacriter 
impendim;ts 3 ita eostibi & vtiles ejfe } &gratos irt ChriHo isfa vehemsntcr optamus. VALE. u INDEX, INDEX IMAGINVM EVANGE- 

LICAEHISTORIAE, CONTINENS ORDINEM, 
quo &i ipfa Euangelia iii MiiTx iacrificio toto anno leguntuf . Dominica i.Aduenms. 
^FvP^^^V! v ^E iudiciii i niuerfale pro- 
V/^°1^A\IJ ximepr<ecedent. Pag.98. 
Dominica i i. Aduentus. 

pttios ad lefttm. 32. <■■--* Dominica 1 1 1 . Aduentus. 11. UWittunt Iudxi ad Io.innem. 

Dominica 1 1 1 1 . Aduentus. 
Joannes concionatur. 10. 

In nocle Natiuit.itis Chrisii. 3 . 

In attrora,de Pafioribus. 4. 

Circuncifio Chrifii. j. 

Epiphania Domini. 
Aducmus CMaoorttm. 6. 

%^Adoratio CMago~um. 7. 

Dominica 1 .poft Epiphaniam. 
Cum doclonbus difputat Iefus. 9. 

Dominica 1 1 . poft Epiphaniam. 
2{up, ix ad Cana GaliUs. ij. 

Dominica ] 1 1 .poft Epiphaniam. 
CMtind.itur leprofus. 26. 

Sanatur feruus Centtirionis. 27. 

Dominica 1 1 1 i.poft Epiphaniam. 
Sedat procellam maris Iefus. 29 . 

Dominica v. poft Epiphaniarm 
Fara bola de Zizanijs. 39 . 

Dominica Septuagefima?. 
X>e ccnuentione ex denario dittrno* 72. 

Dominica Sexageiima:. 
Parabola Seminantis. 3$. 

Dominica QuinquagefinKe. 
Pr.tnttnci.it Icfts crucemfuam ^yfpoftolis. 80 
San.itur vnus cxcus ante Iericho, rjr duoposi 

Ieicho. 83. 

Tu-ifcatio. 8. 

Feria 1 1 1 1 . Cinerum. t 

De Ieiunio. 21. 

T>e Thefittrizatione. 22. 

Feriav.poft Cineres. 
Fuangeiium Dominicx itj.pojl Fpiphaniam. 26~. 

Feria vi . poft Cineres. 
De diieclione inimici. 20. 

Sabbaro poft Cineres. 
K^fmbuUt fttper mare Icfus. 44. 

Dominica 1. Quadragefimac 
Tentat Chriflum D&mon. 12. S-ecunda ejr tertia tentatio. 13. 

K^fngeli minifirant Chrisio. 14. 

Feria 1 1 . 
Iudicium vniuerfale. 99. 

Feria 1 1 1 . 
Fijtit iterum Iefus vendentes de templo. 88. 

Feria 1 1 1 1 . 
jQu&unt fgna a lefu Iudxi. 4?. 

Feriav. 
De chananxa. 61. 

Feriavi. 
Sanatur languidus. 47. 

Sal ba o. 
Transfguratio Chrifii. 6j> 

Dominica 1 1 . Quadragefima;. 
Idem Fuangeiium. 63. 

Feria 1 1 . 
Increditiis pr&dicit damnationem Iefus. SS> 

Feria 1 1 1 . 
£>uomodo tredendum docentibtts Phariftis 

ejr Scribis. 9?- 

Feria 1 1 1 1 . 
Petitio CMatris filiorum Zebcdjti. 82, 

Feria v. 
De Diuite Fptdone. 73- 

De morte Fpuionis & Lazari. 74. 

De Inferno interpeiiat Abrahamum Fpttlo 

frufira. 7S- 

Feriavi. 
Paterfami.ias platat vinea&locat Agricolis.^t. 
Fxtra vineam fiiium occidant. 92. 

Sabba f o. 
De Prodigo K^fdolefcente. 66. 

Profundit omnia Prodigus Adolefcem. 67. 
Fit Subuicus. 68. 

^sfccipit ilhtm Pater benignifime. 69. 

Dominica 1 1 1 . Quadiagefimaj. 
Sanatur Dxmoniacus cacus ejr mutus. 43. 

Feria 1 1 . 
CMale accipitur Iefus inpatria. 40. 

Feria 1 1 1 . 
Docet hnmi itatem difipttlos fuos,ejr correc- 
tionemfratemam. 70. 

Feria 1 1 1 1 . 
Fxpiicat dottrinam de traditionibus. 60 . 

Feiia v. 
Sanatur focrus Petri. 18. 

fcria I N 

Feriavii 
De Samaritana. 35. 

De eadem Samaritana; 36. 

Sabbato. 
Liberatur <^Adultera. 53. 

Dominica 1 1 1 1 . QuSdragefims; 
guietem agunt difipuii iubente Chrijlo , 

pof.ea nauigant trans mare. 41. 

Dccet, & finat iangttidos, disiribumtur 

turba quafiper contubernia. 42. 

Satiat quinque millia hominum. 43 . 

Feria 1 1 . 
Eijcit primo vendentes de templo. 10". 

Feria 1 1 1 . 
Docet fcftts,concitantur contra etm Iudxi. //. 

Feria 1 1 1 r . 
Sanatur c&cus nattts. /7; 

Feria v. 
^yid^iaim fifcitatur flim vidtx. zS. 

Feriavi. 
iMittmtur nuncij ' a fororibus de graui 

morbo. La^ari. j6. 

Venit Iefis Bethaniam. 77. 

Sufitat La^rum fcfits. 7S. 

Sabbato. 
Docet Iefus in temp'o. /4. 

Dcminica Pa:lionl9. 
^Acerrima confutatio Iud&orum, & eortim 

contra Iefum conatus. jf. 

Feria 1 1 . 
Mittunt Ittd&i minittros, vt Iefum compre- 
hendmt. ss. 

Feria in. 
*Non afendit ad fesium fcftts: q:immt 

eum Iudjei. fo*. 

Feria 1 1 1 1 . 
CMalhiose Iudai Iefum interrogare aggre* 

diuntur. $9* 

Feria v. 
Vngit pcdes Iefu Ullagdalena. 34. 

Feriavi. 
Conciiium de nece Iefu. jp. 

Feria 1 1 . Maioris hebdomadat. 
C&na apud Simonem leprofum. S4. 

Dominica in ramis palmarum. 
Ducitur af.na ey pullusadleftm. Sf. 

In confpeclttm Bieruflem venit Iejtts, $6. 
Ingrejjus folennis in ciuitatem. S7. 

Feria 1 1 . 
Veniunt Gentiles ad fcfum. Sg. 

Feria v. 
Cana iegaiis. zeo. 

dena communis,(jr lauatio pedum. jou D E X. 

Sanciifisinii Sacramenti, ejr Sdcrifictj infii- 

futio. .. 102, 

De gefiis pcsv ficram commnnioncm. 1 03 . 
Orat Chrifius in horto. 1 07. 

Veniunt adhortum armati. 1 oS. 

Malchi attricnU abfcifsio. icp. 

Capitttr Chrisitts. 110. 

Ducittir ad i^Lnnam primitm. 111. 

Interrogatttr ab Anna. Negat etim Petrus. 11 2» 
Trahitur ad Caipham Ieftts. T^egat ite~ 

rttm Petrus. _ 113, 

^s/dittratio Caiph.e-, Cdnfef io dittina- 

ChrisiifTertio ncgat Petrus. 114, 

De gef. is in carcere Caipfupofi dimiffum 

ccnci ium. 11 /, 

Degeftis mane in pleno Principum ejr Se- 

niorum concido. nd"; 

Duii ur fcfts ad Pilatum. Et Iudas laqueo 

fiefitfpendit. u 7, 

Ji^e primuyi gefta ftint apttdPilatum'. 11S. 
J^tggeftafttnt aptid Hei odem. np* 

^txgelia funt poffquam reduclus esl ad 

Pilatttm. 120. 

Flagellatur Chnfius. 121 

Coronatttr fj/inis Ieftts. 122. 

CeHapoIt coronaticnem, antequamferretur 

pntentia; 123* 

Fen fiententiam Pilatus contra Iefum. 124. 
Ducitttr Iefus extra portam ad CaiuarU 

montem. 125. 

J%hj> gefta ftnt pofiea ante crucifixionem. 12S. 
Cruciftgitur fcfts. 127* 

Lrigitttr Crttx. 12S, 

Jfyie gefta funt pofi ereclam crucem, ante~ 

quam emitteret fpiritum. 12$. 

Fmifiojpiritus. 130, 

S^mgefu Chriflns defendens ad Inferos. iji. 
Deponitur Chriii corpus e cruce. . 132. 

De ChriHi fiepttltnra. 133.' 

^Annuntiatio. 1. 

Reftrreciio ChriBigloriofa. 134. 

/pparet Matri Marix virgim. 13/, 

Deprimo adttentn Midierum ad fipulchru. ijtf. 
K_Angeii apparent Muiieribtts. 137. 

Veniunt Petrtts,& Ioannes adfepnlchrum. 13S. 
Apparet Magdalenz. ijfi. 

Apparet Mttlieribus. 140. 

Jpparet dtobus difipulis euntibm 

Emaunta. 141, 

Jpparet difcipttlis abfnte Thoma . 142. 

Dominicii.poft Pafcha. 
Apparet difcipuih & Thomx. 143- 

Jpparet fptem difipniis admare Tiberi rdis. 

144. frati- I N D E X. Trandct amfeptem difipulis Iefts. 14S. 
Apparet in montc Tbabor. 146. 

Dominica n.poftPafcha. 
1)2 Paflore bono,osiio,oHiario,ouili. j«f . 

Dominic.i 1 1 1 .poft Pafcha. 
De eo,qttcd dixit Cbrisius; Modicitm & 

non 1'idebiiis me. 1 04. 

Dominica 1 1 1 1 .poft Pafcha. 
De eo, ,£)uem.idmodtt;n Jpiritus fanclus 

argttitsnundnm 0"C. zof. 

Dominica v. poft Pafcha. 
Oraitonis pe;fciio docetur. 1 o 5 

Afcenfionem Chrisii prxcedentia proxime. 147. 
AfcenfiO Cbrifli in calum. 148 . 

Sacra dies Pentecostes. I49. 

Dominicaj.poft Pentecoften. 
Docet Chrijius; Efiote mifericordes. 24. 

Dominica ij . poft Pentecoften. 
Vocatio ad c<enam magnam. 49. 

Dominica ii j . poft Pentecoften. 
De otte centefma , & decima dragma per~ 

dita. 6s> 

Dominica iiij. poft Pentecoften. 
De copiofi captura pifittm. 17. 

Dominica v. poft Pentecoften. 
Compcfitnriracundia. 19. 

Dominica v 1. poft Pentecoften. 
Satiat quatuor millia hominnm. Inferuient 

Imagines dominiu 4. ^uadragefmx . 

42. & 45. 

Dominicavii- poft Pentecoften. 
Cauend-tm afiifis Prophetis. 2$. 

Dcminica viij . poft Pentecoften. 
Vi/licusaccufitttr. €4. 

Dominica ix. poft Pentecoften. 
Fiet Iefis ftper cittitatem , eifcitvenden- 

tes detemplo-,prout in dominica in ramis 

jalmarum. $6.87.88. Dominica x. poft Pentecoften. 
DePbarifeo,cr Pubikano. 90. 

Dominica xi . poft Pentecoften. 
Sanat Iefus fitrdum & mtttum. 62. 

Dominica xij. poft Pentecoftcn. 
Incidit in latrones viator. 33 . 

Dominica xiij. poft Pentecoften. 
Curat lefts decem leprofos. 81. 

Dominica xiiij . poft Pentecoften. 
Docet Chriiittsfduciam babendam Deo. 23. 

. Dominicaxv. poft Pentecoften. 
K^Adl^aim fufitatur fiiius vidtu^ prottt in Te- 
ria v. po/i dominica iiij J>u idragefimx. 28. 
Dominica xvj. poftPencecoften. 
Sanatur Hydropictts. 4/. 

Dominica xvij .poft Pentecoften. 
De primo m.indato interrogatttr lefts. />/. 

Dominica xviij . poft Pentecoften. 
Sanatur Paraiyticus. 30. 

Dominicaxix. poft Pentecoften. 
Facit Rex nuptiasfiiio. 93* 

Dominica xx. poft Pentecoften. 
Fiiium Regulifinatlefus. 3J. 

Dominica xxj . poft Pentecoften. 
Defngulari inhttmanitate ferui regij,ejr 

ingratitttdine. 7/. 

Dominica xxij . poft Pentecoften. 
Defohtendo tributo. , 94» 

Dominica xxiij. poft Pentecoften. 
Sanatur Hemorrboijfa-,Sufcitatur f/iia lairi.31. 

Dominica xxiiij . poft Pentecoften. 
De Antichriflo. 97. 

In die Vifitatianis. 2. 

Tranfttus Mttris Dei. IS 0. 

Virginis Matris fepnitura. *ff. 

Sufcitatur virgo Mater 1 00. tf2. 

Kytffumimr Maria m c.t!um- } Coronatura 
fanilifima Tnmtate. 1 S3* F I N I S. INTERDICITVR IMPRES 

SIO OPERIS Q^VONDAM HIERONYMI 

NATALIS, ADNOTATIONVM, MEDITATIONVM, 
atque Imaginum in Euangelia, quae in Miffe facrificio toto anno recitantur : necnon 
Imaginumipfarum feu earum aliquot extra&io, delineatio, fcalptio, extradtarum item 
impreffio, venditio, traditio, & retentio, fub mille ducatorum in toto quidem Statu 
Ecclefiafticoj extra vero , fub excommunicationis latx fententis pcenis. 

CLEMENS PAPA VIII 
D Futuram rei memoriam . Cum fieutaccepimuSj du 
lectus filius Martinus Nutius Typographus Antuerpien- 
fisadpublicam omnium fidelium vtilitatem opusquo- 
dam Hieronymi Natalis, dum in humanis ageret, Socie- 
tatis Iesv Theologi, Adnotationum , & Meditationii 
i in Euagelia, qux in Sacrof an£to Miffae Sacrificio toto an- 
"noleguntur, typis dare intendat-, & tam in eo opere , 
quam in alterius infignis eius partis , Imaginum icilicet centum quinquapinta 
triumfcalptura, quibus praedictus Hieronymus, totius operis authorjhiftoriam 
vita^Chrifti Ies v DomininoftriexipfisEuangelicisMiffa^le&ionibus, iuxta 
quatuor Euangeliftarum veritatem, ac plenitudinem expreflitj magnapecuniae 
lumma expofita iam fit, & adhuc vlterior fit exponenda . Nos tanti operis ex- 
cellentiam plurimum in Domino commendantesi eorumque indemnitati,qui 
ad operis huius editione pecunias coquifitas impenderunt, profpicere cupien- 
teSjnefortecontingat, vtvndequisprodeflealijsftudet, inde damnum, auc 
pradudicium fibi paret (quod fane fequeretur maximum , fi vel opus Adnota- 
tionum ab alijs imprimeretur, vel Imagines ipfc, earumue ordo , & inuentio, 
aut diftributio extraheretur, feurecuderetur, quod iam a nonnullis intentari in- 
telligimus; qui nuper ex Portorio noftro Vrbano centum triginta fex ex operis 
huius imaginibus, Antuerpia tranfmiflis, fuffurati funt,) ipfumque Martinum a 
quibufuisExcommunicationisfententijSjCenfuris, & pcenis a iure , vel abho- 
minelatis fi quibus quomodolibet innodatus exiftit 3 adeffe&um praeientium 
duntaxat coniequendum hamm ferie abfoluenteSj & abfolutum fore cenientes, 
illiuSj aliorumquej quorum intereft in hac parte f upplicationibus inclinati, eif- 
demMartiiiOj acalijs praedicliiSj quorumnomina Sc cognomina praefentibus 
pro expreflis haberi volumus, authoritate Apoftolica tenore pra? lentium con- 
cedimus & eiargimur, ne quis quauis ille fuerit dignitate , vel officio, aut pri- 
uilegio, vel facultate munitus, per decem annos a data pradfentium computan- 
dos, Imagines fupradi&aSj vel earum ordinemjinuentionem aut diftributione, 

etiam ctiam mutatis delir.eamentis, aut carum aliquot extrahere, delinearc, fcalpcrci 
{icuti nec Adnotationes, vel Meditationes iupradictas fimul, vel feorfum ab ip- 
fis Imaginibus , vel earum aliquct •, abfque exprefla &c in fcriptis redacta ipfius 
MartiniNutiilicencia, quouisqu.xfitocolore, caufa, vel practextuadcuiufuis 
perfoncc inftantiam imprimere feu excudere, aut extrahi, delineari, fcalpi, im- 
primi, feu excudi quouis modo facere,aut in totu, autin parte delineatas,fculp- 
tas,imprcflas,feu excuias in quouis loco vedere,feu venales exponere,apud fe re. 
tinere, vel habere,feu alicui alteri tradere,aut cocedere quouis modo praefumat; 
in hac quidem vrbe noftra , &c in toto ftatu Ecclefiaftico fub mille ducatorum 
auri de Camera, pro vna delatori, &c alia Camerc noftras Apoftolic2e,ac reliqua 
tertijs partibus locis pijs irremifTibiliter,necnon amiiTionis librorum,Imaginu, 
laminarum,ac delincamentorum quorumcunquead opus huiufmodi quomo- 
dolibet pertinentium ipfi Martino applicandorum: extra vero Vrbem ipfam,ac 
ditionem Ecclefiafticam vbique locomm Excommunicationis lata? fententiar, 
a qua nnllus praerer Romanum Pontificem abloluere pofsit, pcenis toties, quo- 
ties contrauentum fuerit eo ipfo mcurrendis,diftricr,ius inhibemus . Et nihilo- 
minus vniuerfis &fingulis Patriarchis, Archiepifcopis, Epilcopis, &alijsloco- 
rum Ordinarijs vbique, &c in ftatu noftro temporali etiam Legatis , Vicelcga- 
tis,Gubernatoribus, & alijs Iuftitix Miniftris, pra:cipimus,& mandamus,vt du- 
rante di£to decenio quotics pro parte dicti Martini fuerint requifiti, vel eorum 
aliquis fuerit requifitus , fibiin pracmifsis efficacis defenfionis auxilio alsiftant, 
& ea obferuari faciant, &c contra inobedientcs pcr predictas &c alias eis bene vi- 
fas fententias, cenfuras, &c pcenas appellatione remota procedanr, inuocato etia 
ad hoc, fi opus fuerit, auxilio brachi j fecularis. Non obftantibus quibufuis Co- 
ftitutionibus, &c ordinationibus Apoftolicis,priuilegijs quoque indultis 3 ac hte- 
ris Apoftolicis, quibufnis perfonis &c locisfub quibulcunque tenoribus, &for- 
mis concefsis, ac itcratis vicibus confirmatis, &c innouatis . Quibus omnibus, 
ctiamfi de illis fpecialis mencio habenda foret, illorum tenores praefentibus pro 
expreffis habences, hacvicelpecialirer &c cxpreile derogamus , cascerifque con- 
trarijs quibulcunque . Voiumus autem vt prasientium rranfumptis etiam im- 
preflis, m2nu Norarij publici iiibicnptis, &c figillo perionx in dignitate Ecclefia- 
ftica conftitutas munitis, eadem produs fides in Iudicio &c extraadhibeatur, quae 
ipfis praefentibus adhiberet lr, fi forent exhibira; vel oftenfe . Datum Romas a- 
pud SancTum Marcum fub anulo Pifcatoris diexuij. Augufti. M. D. XCIU. 
romihcatus loftri annoftcundo. OH. Veslritu Barbiamu. ANNVNCIATIO 
Luc, i, I 

cvij 
A, Conuentus Arujehrum, vhi declarat Deus 

Incarnationcm Christi, e^f defignatur 
Gabrul hyatus , 

B. Variens JSTazareth Gabriel,Jim ex aere 

cortrus accommodat, 
C • Nubes e cado, vnde raaa ad Marutm 

Vbyinem pertment, 
D . Cuhiculum, quod vtjkur Laureti in agro 

Ticeno, vbi JtMaria ■ E. Itujreditur ^Angehis ad Mariam Vinji- 

nem; eam salutat; ajsentitur Maria; 
Jtt Deus homo, df ipsa Mater Dei, 
P . Creaho homms, auo die Deusjactus efl hotno. 
G, Eadem dic ChriJ~tus moritur, vt homo 

perditus recreetur. ^ v 

H, Pte creJH gotefi , jLtuwhan mjjsum in 

Limbum, ad Christi incamationem 

Patrihus nunciandam. IN DIE VISITA^TIONlk. 

Luc. i. 2 

cxlix 
A. Nazareth, vht reprcjentatur Amtuntt- 

atio, pofi quam Vmjo Mater Jlatuit 
Elisahetham inuisere. 

B. Iter habet MariaJJimanter cum Iofeph 

ad montana ludaa. 

C . Domus Zacharia- in trtmi Iuda in morttihus. 

D. Ad quam cum peruenifZet MariaJefB' 

nauit ad Eksabeth. 
Fj , Sedula u% Anus occurritjed eam tamen prwrjaiutat Maria . 

F. Audita Matris Deijamtatione, ecce 

exukat in vtero Eusaheth Fihus, ejf 
repletur Spiritu Jcmffo Mater, ^r 5 
pradicat Marice dnana encomia. 

G. Zacharias (jflofeph laudant Deum^ 
H. Nascitur Ioannes. 

I . PafH eius ortum, redit Nazareth Maria 
Virao Mater cum Iojeph. IN NOCTE NATALIS DOMINI. 
Natiuitas 'ChnfTi . 

Luc. y. Amo %• 
A. 'Bethhhem cnatas Dauid. 

B. Forum vmjohtkur trihutum. n 

C . Sjtehmca, vhi ruvtus efl Chris tus . 

D. IESVS recens natus, ante Prcejepe 

humi in Jbeno iaccns; auem jmnns 
Tfrgo Mater tnuolvxt. 

E. Angeli adorant Puerum natum. 

F. Ad Prafepe hos ^jf ajmus nouo hmi : 

ne commoti . G. Lux e Cfaiffo natojiigat tenehras nocits. 
H. Turrts Heder, idefi gregis. 
I • PasTores ad turrim cum areaknis . 
K. Angelus apparet PaJlForihus, ^jr 3 

cum eo Milttta ccelejUs exercitus. 
L . Angelus, aut jne creditur mifsus in 

Ltmhum ad Patres nuncius . 
M, SteUa zjf Angelus ad Magos mtfiij 

eos jrrimum ad iter impeUunt. ■ 
■ V \ . IN AVRORA NATALIS DOMINI 
^De Rafwribus 

Luc.-g. Amw t. vi 
ores A, Titms Heder, vht Pasro 
colloauuntur . 

B. Inuentmt ILSVIM pofi- 
tum tn Pnzfepio, C . Coanofcunt, qutf erant ivsis 

dzffa de Puero, 
D- Reuerfi ad fuos, narrant omnia ■ CIRCVNCISIO CHRISTI . 

Luc ». ^Anno i. 5 
A. Synagoja,Jme lvcus, vh circundditur 

IESVS, 

B. Sacerdos cum cceremonijs circmafumis. 

C . Vtrao Mater dolet de vulnerejwj, Do- 

let lofe-po . 

D. Tueri Jubferuientes . 

IL. Steila ^£>J ^Arwelus vtam Maats demonsirant. 

F. Nomen IESV: auod adorant. 

G. ^ingeli. 
H. Mortales. 

I. ^Anmue Tatrum e fonboi^Zjf aua in 

Turcjatorw. 
K. Mariafimjouensjdium, redtt cum lofeph. \ EFIPHANIA DOMINI 

^Aduentus Macjorum. 
Matm.y. Amw i. & 
viij A. Hierufawm, auo peruemunt Reaes Magi, 

B , Whisjrequcntia, vhi Magi mguzrunt . 
C • Horum vociirus turhatur Herodes, (§ 

cum eo Hterofohma vmuerfa . 
D . Omnes pnnctves Sacerdotum, e^Jcri ■ 
has jjopuk Herodes congregat,^^ Jafcitatur ah eis, vhi Chrjfhis nafceretur, 
X. Heroa.es ciam vocat Magos, 
T. Magi dmifli ah Herode, Bethlehem 

jjergmt. 
G-. SteUa lceto affjecm rurfumje ducem 

Magis offert. ' 


. 
i 


ADORATIO MAGORVM . 

Matth. ij. JLnno i. 7 
IX 
A. 

B. 

C. D, 
E, 

F. Bethlehem, auo ker hahent Maai , 

Stetta ostendit vhi IESVS erat . 

Magi Bethlehem mgrefii : extra vrhem 
enim illos opvortuit defcribere, auanad- 
modum rehqua,vt esfent consvwua. 

Mariajola cum Puero ad osjpelunca. 

Bos ejf ajmus ad Prajepe . 

Primus "<Rex IESVM adorat, & offert 
tria munera . G, ^AtterJe comparat ad aaorativnem , (jf 
munera totidem in promptu hahet . 

H. Tertius Jua parans aona venerahundus 
expectat. 

I. Auhci omnes JtmiHter emmus adorant. 

K, MagiaHa via domum reuertuntur. 

L , Christi haptifinus ad Bethabaram . 

M . Nuptue in Cana Gahlcea- , 

^5100 \ '.-IT V :H 

" i 


TVRIFIC^ TIO 

Luc. i. ^Anno i. 8 

XX 
A. Temvlum cum atrt/s. 

B. Stmeon ventt in templum. 
C . Aitna jrrojfhemsa jwodit. 

D. Ad introitum Jecundi atra ', jyrocedunt 

ohuiam Cfnyio, Marice, & loQph. 

E . Inctpit Arma jrijs hominwus de urrifio 

hqui. n 

F. G.H. Prvcedunt vetjusjdiwtuarium,& atriumSacerdotum. 
I , Perucruunt omnes ad jrortam atnj jnri- 

mi. Hinc Maria £? Josejth, uunc 

Sacerdotes et leuttze . Fiuttt cMationes . 

K. Hw rurjus comttetur Domino Artna, 

& de Chrtffo loauitur. 
~L . Virqo Mater cum Puero, <& Lrfeph irt 

GaliLzam rruertitur , 

. ■ 


- 


I DOMIXTICA I. POST EPIPHANIAM 

Cum doSTortinis clisputat IH/SVS . 9 

Luc. y. *Amw xij. x 
A. IESVS ehemojynam jretens, e^f 

x atcipiens . 

B . Comitatus duo virorum & muaerum 

Hiewfbtymrs redeuntium , 

C. Ta^us, quo jyrimo die perueniunt. 
T>, Ampla acedra,vm Doctores dijputahant. E , Djflerit IESVS cum Dottorwus. 

F , Maria <jf Iofeph reuersi, inueniunt 

IESVM in medio confefsu Doctorum, 

G, Venit IESVS ad matrem, relifUs 

Dofforibus. 
H . Redeunt JSTazareth, et eratjuhdxtus illis. 

. "1 


■■•• . ? 


i 


3 ■ 


'< 


• 


.51 


■ 
■ VOMINICA IIII. ADVENTVS. 

loatmes concionatur. 1° 

Matth. uj. Marc. i, Luc, iij. Ioan. i. Amw xxix. iiij 
A. Tjherius Ccesar. 

B, Pontius Pilatus jrrases IucLzk, 

C • Herodes Antipas Tetrarcha Galilcrcv. 
T> . Phmppus Herodts Jrater Tetrarcha 

Itunear, &c> 
E/ . Lyfamas ^ihimue Tetrarcha, Ht fuas 

proumcias rejmejentant et jrotentwn. T, Duojummi Sacerdotes m templo, 
G. Ioannes tn deserto, tjf montanis 

Iudcea concionatur. 
H, Concionatur deinde ad Bethaharam, 

Jtue Bethamam trans Iordanem; 

e & turhas ad hene ^jf yrie vi- 

uendum infatutt, 


' ■ 
■Aw.m .■.-. :. ■ '• ■'. J> >'• 


! i t 

. ■ • ■„•. w\sWl\i ".'...: ■•>'. ... 

..'.,■...'. .'.i \.:.,\\ I r: 

■ ,T .-■: •">. • • ■ 

■ \. .... r . v .. DOMINICA III. .ADVENTVS . 

Mittunt Iuchzi ad loamum. 
loan. i, *Anw xxix. II 

m 
Ai, 
B. 
C 
D. 

Er. Hierufalem, vnde mittunt Itiiai , 
fenientes al Ioarmem leqati. 
Betbahara, ftue Beihania, vhi loamtes . 
Lhw Saceriotes cum Letatis ad loan- 

nem joeruentunt , 
loannes vepitus cuiew exjnus Camaorum, neaat phnipime Je efse Chrtfkim, 
V, Eliam Je efse neaat loamtes, 
G. Negat se esfe, auem Mojes mjolitudt^ 

ne venturum vneaixerat , 
H. Prafitetur tanaem Je efse vocem Dei 

clamantis in deserto, ' DQMI NICA I. QJJDRiGESIMJi. 

Tentat Chriffum acemon . 12, 

Matth. iiij , Mar. i, Luc. iiij. ^inno xxx. xxv — 
A. IESV haptizato a Ioanne, df orante, 

Spiritus Sanctus columbce Jpecie 
defcendxt, & vox Patris auditur . 

B . Statan rn deferto ajjnrxtu duckur, 
C . Mons dejertus adjines Domim, vhi 

IESVS ieiunauxt . 
D . IESVS Jedet efunens ;pqfi quadraainta 
dterum letzcnium . E . Verfatur cum hefltjs . 

F . Princeps da-monwn adoritur IESVM pri- 
ma tentatzone;Si Fikis Dei es, dic, &c. 

Refbondet damoni IESVS ; Non in 
Jbio pane , zjc , 

Spefcant Angelif& dannones Luctferi 
& IFjSV certamen ; eiufaue exitum 
venementer expefEant . D G. 


■ ■ 


■ m %AWM DOMHsTICA I. QVAJDHAG. 

Secunda, & tertia tentatio. 

EifSem capp. dmu> xxx. 13 

XXVI 
A. B D. 

E, Ibrtatver aera a\zmon IESVM Htc 

rofolymam m temjnum . 
Temvutm, & in hoc pimuwula, auasi 

aue temvli, 
Statuit IESVM atahoais injupremo 
ptrmacuLo tempU, ^jr> tentat tterum; 

Si JFuius Dei es, mitte te, &c, 
Rejpondet IESVS, Non tentahis, Cfc. 
Rur/us portat IESVM Acemon in ■montem excelsum valae. 
T . Iaeft,m montem Neho. 
G • JEt ttus verhcem Thafga,trans IonLartem . 
H. Ihi tentat IESVM Tertio. ILec omnia 

tHn daho, dfc.Bgfpotulettlfaae Sathana; 
Jcriptum eff eram, &c. t 
I . Proripitje Sathan cumjias ataholts, 
K. Cnrifio traattphaton Sathanje, 'Epimci- 

on ccelefte ^irtgeU canunt , ur ».....! _ \ 

I 


■ .*MnV'l ■ .i .r.v >r.v 

. • .' 

I 

».Avi 

■.v>\_ T o ■i -V . 

■ 
A. li. \ ■, 

■x 


A EAJDEM DOMIXTICA I. QjrADlLAG. 

JLnqeh minis trant Cortsto. - 14 

JLiJdem capp, ^iwio xxx . xxvij 
A. Solenni pornpajirunt ^prandium 

Chrifio ^Angeli ver aera . 

B . Mons Neho, auojeruntur ctht. C. Sedet Chrmus,vrandet;J\/fini' 
Jtrant jinaeh . DOMIKflCA II. POST BPIPHAN. 

i J\fuptice ad Cana Galilwce. 15 

Ioan. ij. Anno xxxi- xi 
A. Trwlmium ornatum, 

B , Menfa virorum, vhi Ioarmesjponfus, 

& IESVS. 
C , Menfa mukerum, vhi Sponsa, 
D , Pmcema videt nthu effe vini reliquum, 
~Ei , Virgo Mater aA auremjymfwit IESV, Jecyse vtman, 

F, Famulus excurrk,vtjmat qualESVS 

imperarat. 

G. Alyjuntjohciti, , 

H. Hauriunt aquam,(Jf unplent hydrias, 
I . Architricmuis miratur vim honkatem,<^c. FERIA II. POST DOMINICAM IIII. QVAD. 

Eijcit primo vendentes de templo , l& 

Ioan.ij, Anno xxxi, Ivij 
A. Atrnm tertntm tempti,vbi prtmo eijck 

vendentesjub vntiaprcedkatumis: nam 
iterum posr. folenmtatem palmarum 
idemjeck, 

B. JLgcit IESVS venJentes de templo, 

terrens fuyeUo, auad m eos mtendeVat, C. Permoti Itulzi petuntjupumi cur havjmat, 
B, Rej}ondet IESVS, Soluite templum 

noc, &c, 
E, Temphm adjkatur Jkb Zarobabel cjr* 
Iosedec, &c. Qwa dixerant huhzi, 
4>6, annis adjkatum efl, &c, J- 


I VOMINICA IIII. POST PENTECOSTEN. ^De c&pwja capturu jnfcium . 
Luc. v, ^Anrw xxxi. 17 

CXXXl 
A, Mare lyheriadis . 

B , Capbamaum mxta tnare, vhi jnjcabatur 

Petrus <jf Socg. 

C, Cum irruerent in IESVM turba?, 

vidit duas naues in littore , 

D, Et Pifcatores de/cctultf?e, r & :> lamre 

retia , 
Z(, Confcendit IESVS in Nauem Stmonis; 

Zjf ro£at,vt pufHhwt a terra reducat, 

vt doceat turhas , 
F . Facwjme Atcnuh, imperat Petro, vt ducat 

in altum, & hxent retia in capturam. G . Hoc cum Jecifsent, concluferunt pjfcium 
maanam vim, ita vt rete rumperetur, 

H , Imtuunt vptur Socijs, vt adje admuan- 
dos occurrant, 

I, Knkmt.imwttihnpknt amhas nauiadas 
jnfclbus, vt pene meraantur , 

K , dgnouit^ Petrus virtutem ChrifU,iproddit 
al eius genua, correptus Jtupore cla- 
mat, Exi a me Domine, <<?c, 

L . Similiterjlupcntjdij Zehedcei, qui erant 
Soctj Simomsj ^l^P reactts ommbus 
Jecutijunt eum , l JAer- TERIA V. ROST DOMIN. III. QVADRAG, 

Sanatur Socrus Petri . K 18 

Matth. vnj. Marc. i. Luc. iiij. ^Artno xxxi. I 
A. Capharnaum injtnibus Zabulon & 

Nephtalim , 

B , Synaaoga, vndejanato dmnontaco, 

C, Vcmt IESVS m domum Smonis , 

D. iht rogatus,VetAjbcrumJanatJebnlms 

laborantem , E, Surgtt Socrus vegeta, o? mtmstrat^ 

ccenantibus , 

F, IESVS cum djcipuus accumhit ad 

menfam, 

G, Vjpere Jucio, oblatos tnfirmos, <j? 

dtemomacos Janat , I ■ 


V 


• • . '....." 

. m \v.'.v t 
■ 
l 
' DOMINICA V. POST PENTECOSTEN. 

Compefcitur iracundia. 
A. In monte Thahor ChrHTus docet, 

B. Mortuus iacet, & ducitur hommda, 

vt reus iudicio, 

C . Non hocjbhmjed quijratri irafcitur, reus 

efje jjoteft etiatn iuatcw tjehemue ujnis, 
JD. Qjd^dicit Racha, contumehofum verhum, Jed anceps, reus Jmiliter ejie potefl 
concdio , 

E . Qm dwitjdtue, nec iudicto, nec concdtoj^- 

titur,Jed jtlane gehemuz igms addicitur, 

F, Homo aui relinatdt munus ad dkare, et 

vadit prtmum reconcdiartjratrijuo . DOMINICA VI. 

Suhferuire poterunt huic 
Quadrajjejir POST PENTECOSTEN. 

JLuancjelio tmagines Dominica? hij. 
n cs. et /carum amwtationes . 4.2 . et 43 . ■'. 


"' . .• . i I . . 

'■ ■ I 

>. ■ ■ ' 

' ■ ^i . 
■ .... '■:■ 

FERIA VI. POST CITsTERES. 

De Mectione intmici. 20 

Mait.v. Luc.vi. Amto xxxi. xxiij 
A. IESVS docens in monte Thabor, 

B. Synifmtntur concumes, qtahus lulcei 

Juas traamones jrrojjonebant . 
C ■ Hotno qut jrro ijs orat, a autbus jrerfe- 

cutumem - jjatitur, & cahanrnam. 
D . Homo, quem auetjatur wnmicus; cum tamen 

hunc bemgne iHe acctjnat, et heneuole. E, Homo vanus, qut varijs artobus al ambt- 

tumem vetuUtat ehemofynam ■ 

F, Vauperes ehemofynam aceipientes. 

G, SpecTatur vnatque vamfsttna eleemosyna, 
H. Jker vtrjtius, qui occulte aat deemofynam, 
I . Sol, <j? yhrnia, qtabus Deus honis, & 

maUs henefack. 1 ■ -' ■■ 

■; , ■', . . ■.,.'•... ; 

-, V "/ .■,, ... ,\- . ■', 

-.■-■,: 
• ■ . '■ .- . \'.VV» , u> C s \ ' ■ ■.v.v..,.-, 

• ••.'•■ •.,......•;■. •-. "; '. ■\v:. iittattsattm ,\ ■'■ . Ktt,WWkU«, • -• . ■■ '. iV ttttW 

. . ■■VA :'. ..\" v .' •• )A ,1 
• ' '-v ' „V,\\-,n FERIA IIII. C IN ERVM. 

De ieiunio. 

Matth. vi. Anno xxxi. 


21 
xxi 
A. Sedens IFjSVS in monte 

Thahor, docet dtfcnndos. 

B . Hypocnta , exterminata Jaae 

ojlcntat letunium, cuius ca- 
put obfuht dcemon, C. Alter homo hilari Jucie, (jf 

annno candido letunans, 
cuius capitt Jingelus im- 
minet. 

D. Cmitas, vhi hac Jblent notari. ■■_- EA D E M F E R IA 

De tbesaunzatione . 

Matth. vi. Anno xxxi. 21 

XXII 
A. In monte Thahor iocet IESVS 

Avoftolos , 
V.Juarum hommem,attro >& Jmti,s in- 

cuhantem jn terra, Lmcn exagitat. 
C . lures effbdnatt, <& Jurantur, D. Vir exceuenti ammt pietate cceawij^ec- 

tat; Hn vkat, ibi contemplatur . 

E. Alter opera rmffricordia exercet ;vtrumig 

reait Anqehis thefaunzantem in cceh, 
r . Thesauri m cceb coram T)eo reponuntur. FERIA V. POST CINERES 

Imtu/mem v.firta quare tn Dommica -ti]. jjosh Eqnphamam 27. DOMINICA XIIII. POST PENTECOSTEN. 
Docet Chriflus Jiduciam haberulam Deo. Matth. vi, ^&rmo xxxi. 23^ 
cxxxix 
A, Mons Thahor, ^jf campeftris locus 

vltri docet CbrifTus . 

B. Pro prriore Euanjjehj parte, homo pius 

descrihitur, qui totus efl tn caehm 

intentus, vhi thesaurizat. 
C> Alter, qui totus inhiat lucris caducis, 

merces, aurum, domum,Jupellef£ilcm 

amplam anxie parat. 
D, Iuhet IESVS respicere aues, vt qiias Deus alat de cibo non (blicitas, 

E. Tum ornatum Uiorum , au£ non laborant, 

neque nent. 

F. Fratum herhis, ac Jtordms conuefhtum, 

G. Salomon in Domo Jua magnjuentj^ime 

vefUtus, il/is conferri non potji. 
A. Docet ex his;NohteJoliciti efie.QJuarite 
primuni reanum Dei, <&c. DOMINICA XV. POST PENTECOSTEN. 

Euamjelium hgitur jerue v. Domanca iii}, Qvadmgeflnde petatur vnago et adnotatw 28. • ■• ■ - 

TW •. 


- ■ i 
■ - 

•-•.-• . ' -T 

.■'A._\- -.V.V.A -,' AttK&tB 

-.YV>fl\ V." '."'. "V.-.Vt ■ . 

■.- .V; .■.;'.-»«* 

. 
■ . 

DOMINICA I. POST PENTECOSTEN. 

Docet Chnfhs Eflote mifericordes. 24 

Matt.vij. Luc.vi. Anno xxxi, cxxviij 
L A, Mons Thahor, vhi IESVS defynat, z$ 

docet jipostolos, 

B, Docet tamen ad radicem montis etiam turhas. 

C , Homo henynus Jtipem erogat pauperihus , 

D, Hovto practpitis mdia/, qui alium iudicat 

temere, rj? damnat • 

E , Angelus henefico mensuratn honam, confertam, et cotuntatam, e^fjitperef: 
Jkuntem dat injmum. 

F. Ctecus ccecum ducens,Jecum illum prce- 

ctpttat mjbueam. 

G. Homo, aui habet trahem m ocuhjuo, 

& tamen fefhicam eycere ex ocuh 
Jratris enititur. - 


i 

■ . 


/ ■ ■ ■ 

sm v > 

. ■. I . • ) 
■ 


■ ■ ■ 
. .. 
...... I DOMINICA VII. POST PENTECOSTEN . 

Cauendum a julsis 'Pwphetis . 25 

Matt. vtj. Luc. vi- Anno xxxi. - cxxxiij 
A, Mons Thahor, vhi Christus docet. 

B, Eu/us propheta locet Jrequenti/?ima 

condone,Jed deprehenditur lupus. 
A, Docet IE$VS non pojse honam 
arhorem malcs Jructus, nec malam, 
honos Jacere . 

C , Quoa expomtur per (pmetum vnae non poffunt Jtcus , vel vuce coUwi. 

D. Et per trtbulos, et ruhum, vnae ttem 

necjtcus, nec vua cottufi pojjunt. 

E. Arhor hona dat honum Jructum. 

F. Arhor mala excinditur, <jr in ignem 

mtttitur: Itajiet Jidfis prophetis, 
ejf ha^reticis omiahus. BOMINICA III. POST EPIPHANIAM. 

' Mundatur Leprofus. 26 

Matth. vttj. Marc. 1 . Luc. v. Jinno xxxi . xij 
A. Thahor mons, vhi ChrifJus 

Apos tolos aocuerat. 

B. Locus campe/iris al montis 

radicem. 

C. Capharnaum, auo iter hahe- 

hat IESVS. D, Domuncula leprofi extra Ca 

pharnaum. 

E, Leprofus adorans Chrisium 

janatur . 

F, Leprofiis Hurofolymam lufjus 

proficifcwur . u 


•.'..-■ ■ 

L 

■ . 

■ 


EADEM DOMINICA III. POST EPIPHAN 

Sanatur Jeruus Centurioms. 27 

Matth. vuj. Luc, vij. ^Anno xxxi . xiij 
A. Capharnaum. 


D. Centurio ijjse confeauttur, et orat ILSVM. 


B. Sentores Iudteorum, auos jjrimum mi : 


Hi. Ftaem eius IESVS imratur, et htudat. 


Jerat Centurio . 


F, Domt jmer Centurtonis illo ahfenteja. 


C . Hi, tum alij, auos rurfttm miferat, orantes 


natur. 


IESVM. 


G. Domum omnes reuertuntur. FERIA V POST DOMIN. IIII. QVADRAG. 

yid Naim Jujcitatur Jtlius Vtdtue. 28 

Luc . vtj. ^4mto xxxt . Ix 
A. Capharnaum , vht Juerat Jeruus Cen- 

turwms Janatus , mae vemt IESVS 
Naim. 

B. Naim ciuitas in trthu Jachar, 

C. Vompa Jtmerts , turha Jlet, <$ mater 

mJeraVditer Je affligit. D. V&et eant IESVS , confolatur ; Noll 

Jlere, tanjt hculum ,Jlant portttores^ 
aaolefcentem a mortuts excttat. 

E . Ftt celehre hoc miraculum , vnde Ioan - 

nes acctpit occaftonem mittenai aif- 
ctpulos ai IESVM . ■ s DOMINICA IIIl. POST EPIPHAN. 

Sedat procellam maris IESVS . 
Matth.vuj. Marc. taj. Luc. vttj. ^Anno xxxi. 2? 

xixij 
A. Capharnaum, vnde IESVS nmiim 

con/cendtt ■ 

B . Regio Gerafenorum , 

C . Quatuor venti ejicis Jedthus erumpimt. 

D. Mare atroa tempeftate aaitatur. E. Nauts tmpletur Jluctwus. Perurlitantur. 

F. IESVS dormit m puppt. 

G . Difctpuk perturhatt eum excitant, pe ■ 

tunt opent: confequitur tranqumtas. 
H. Alue naues idem Pafpe. '. ■ ' : ■ , m 


i 


■ j 

■ 

8 ' DOMINICA XVIII. POST PENTECOST. 

Sanatur paralyticus . 3o 

. Matth.ix. Mar- tj. Luc.v. Anno xxxi. cxlij 
A. Domus in vrhe Caphamaum. 

B. ihi Jedehat docens IESVS , Jedehant 

Jhnul Pharjcei, et legis Doffores. 
C Aacr^at jdurima multitudo ad ianuam, 
quam aomus recvpere -non poterat, (<? 
erat virtus Domim adjanandum eos. 

D. AUatum parahticum cum jnre turha non 

poQent inferre, nudauerunt tetTum. 

E. Junums aemtfjitm Jiatuunt ante IESVM. 
B* Videns IESVS Jtdem ilhrum, ait para- iyturo: Remittuntur tthi peccata tua. 
C. Hoc tacitt damnant hlafjihemuv ludcet. 
B. Sanat IESVS garalyticumj quojacto 
oflendit eiufaem efse remitttre pec- 
cata , (j? Janare paralyticum . 
Surait paralyticus, totttt grabatum, 
If abtt. 
Mtrantur omnes,et maarnpcant Deum, 
vt virtus Dei exerta videretur ad 
Janandu E C dum eos , . /. 
D0MIXICL4 XXIII. POST PEN TECOSTEU 

Sanatur Hcemorrhoifsa.. Sufckatur Jrlia Iairi , 31 

Matt.ix. Marc.v. Luc. vttf. JLnno xxxi ■ cxvnj. 
A. Cavharnaumj quo nauujaverat IJLSVS. 

B . 1H,SV loquente parabolam de afjumento 

vanni rudts . 

C. ^iccedtt princeps Synagoga Iatrus , ro - 

qans . vt sanet Jdiam eius . 

D. Sequehatur illum IESVS, <J compri= 

mehatur a multts . 

E. Et ecce muuer Hamorrhoifsa penetrans aa\ 

pedes eius, tatupt etusjhnbriam,etjanatur. 
T. IH.SVS inuefligat adeo ditigenter, quis 

eum tetigisjet ■ 
G. Vtje jjroderet coram turha Muher, renup 
omnem confvteretur , F. Confirmat eius Janitatem IILSVS dicens- 
Vade mpace, zj^ eflojana ajjlaga tua , 

H. ^idhuc loquente I~E,SV, veniunt ad Ld> 
rum nunciantes nwrtuam ejse jruellam , 
IJLSVS Iairijidem conftrmat . 

I . Venit cum eo domumjGntes Cf tHncines, 
&* turham exciudtt , 

K . CumJbUs jjarentthus, ct^ Petro, "Zt 1 Jthjs 
Zebeacei ingreditur ad mortuam . 

L . Tenet manum jnteThe, cf clamat Tahtha 
Cumi, &-> confescimjurrexit jnieUa . 

M. I1LSVS cibutn ulx apponi tmperat . 


& 


■ ■ DOMINICA II. ADVENTVS 

Mittit loannes duos djfctpulos ad I1LSV2I. 
Matth. xi ■ Luc. vij ■ *A; nrw xxxi , 32 

V 
A , Macheruntis carcer m trtbu Ruben, vnde 

mittit loannes difhpuios . 

B . Iordams, pofl quem Macherus . 
C . Duo difctpult Ioaunis vententes , 

D . ISlattn , tmjijcttatusjueratjums Wdua; qucc 
caufafuit, cur loannes dfcipulos rmtteret . E. JJE $>VS cum djctpults Juis . 

F . JPeruemunt difcipult Ioannts ■ 

G. Coram eisjanat IKSVS ca-cos, daudos, 

zjfc. 
H . Redeunt ad loannem eius auidem difcipu 

lijed utm magis Chns ci , -3 . \-i --.- . w.'.V _ ut.-j.\..\ .\. .•.-■ 


\ ' • ",■ .'■ . " •■' , ■ i -,'...,■' 

mntii •jv,\»r • ■ •-.-■ ■■:■ • w 

. • '; • . ■ 


DOMINICA XII. POST PJEiNTTEC 

•fncidit in latrones vtator, 3 j 

Luc. x ■ ^inrw xxxu . cxxxVu 
A. Capharnaum,vht Legts perttus tentatlESVM. 
B . Reaes C? Prapneta?, qui ajiderarunt vtdere, 
aua Aifcnmk vtdehant, cf non viderunt . 

C. Hierusalem aa occidentem. 

D . Hwrtcus ad orientem ; m mediojjratio mon ■- 

tes Domtntm,vht vtator mctait in latrones ■ 

E . jkdortuntur vtatorem latrones Jfroliant , vtdnerant ; d^Jemiumo rehcto abeunt . 
F. Pratertt miferum homtnem Saceraos, ulac 

tferjuctens . 
G • Simtliter Leuita . 
H. Samarttanus autem vtaens, venit ad eum; 

alliaat vulnera erust^&c 
I . ImposUrum tumento aucit injtahulum . 

i| .*— 


TEHIA V. VOST. DOM. PASSIONIS 

^Unait pedes IESV Maqdalena 
Luc. vij . ^imw xxxt . 34/ 
Ixix 
A. Caphamaum ,vht hac -facai memorantur. 

B . Rofjat Pharuceus IESVM,vt manducet 

fecum . 

C . Accumhit Tharipeus.TESVS, & Jpoftoli. 

D . Maadabna rujat pedes IESV lacrymis , 

teratt captlhs, ofculatur, vnatt vnauento . E . Tharisceus ha:c videns, inaujne fert . 

F. Ref]?ondet henigne illi IESVS,j>er j>a- 

raholam duorum dehitorum . 

G. Pueri ad menfam conmtentes, ddtgenter 

ministrant . 
H . In ctrculo yarahola exyrejsa cermtur. , JL . »■' I 

^r 


! <«* i"..'i -C . ■ I ■ 

■ • • 


YEKIA VI. TOST DOMIN. III. qVADHAG . 

De Samaritana . -35 \ 

Ioamus liij . ^Armo xxxij . ll 
A. Samarta regto,vbt vrbs Samarta,Jeu 

Sebafbe . 
B . Stchemjtue Sichar, nec jjrocul btnc j>ute- 

us Iarob . 
C . 1ES VSJatiqatus ex itinere Jeaet Jic 
Jujyerjontcm . D. Muuer vemens aa bauruniam aquam . 

E . Hanc axuine Cbrjhis alloquttur .^. 

F ■ Etmunt tnjvro Stchar ciios ^Ajjos iolt . 
G . Redeunt : mirantur cur JE S VS cum 

muliere loqueretur . Nemo tamen 

aixit, <&c. ■p .1 I ttl t. f .OC\ TiO'( .n ! ; ' . ■ . .».. '. 


. vn.\v.\. . Cl 

r • ' ' 

V. ' 

EiDEM FEILIA 
De eaaem Samaritana . Eodem cap. ^Anno xxxij . 36 
lij 
-Arit.itienr A. Cum midifjk a IESV Samaritana, Ego 

Jum Chriflus; relifla hyaria, currit 
m civitatem , 

B. Narrat de IESV, 

C . Vrceeunte mvuere, tota fe ejjunait Cwitas 

oA IESVM . D, Interea vrgent IESVM ^Avo/loli, vt 

manaucet ■ 
JL . Rejjyonaet, aUumJe ahum hahere auem 

manaucet . 
F . Venit TESVS Sichar, & manjit ihi duos 

aies;Muuoj>lures creaunt auam antea. 

. ■ ■ v Tliwl Xt 
V 

'\ 1 1 

n . \ 

1 ... m ■ DOMITsTIC-A XX. POST TETsT T E C STEN 

Filium Regulijanat IESVS 37 

cxliiij 
Reaulus A . Cana mvnor in tribu "Zabuion 
JS . Capharnaum , vnde earefju 
j?ercjebat ad Canam . 
C . IESVS in Cana . 
D . Peruemt ad eum ReaumsJupplex orat, vt 

defcendat Capbarnaum,etjanetfunan. 
C . IESVS dtxit illi ; Nifi (igna etvrodigia 

videritis, <jfc . D . Vraet Regulus, Domtne defcende , prtup- 
auam moriatur Jutus meus . 

C . Dicit ei IESVS. Inae jHzus tuus vkdt. 

D . Credidit ; 1$i ibat . 

E . Occurrunt ilhjerui nunciantes,Jiuum eius 
vniere; intelHgit illum bora eadem, 
qua dixerat IESVS, conuahiifle . DOUI ~N I CA SEXAGESIMAE 
Parahola Seminantis . 


38 


M.atb,xxg. Marc. nij. Lnc.vtij. Atow xxxy. 


XVIJ 
A. HL&VSJedens tn naui, ad lit- 
tus tuxta Cajvharnaum, docet . 
B . Aarurola Jementem Jaciens . 
C • Caait Jemen in viam . 
D. Cadit in vetroja « 3L . Cadit mjjyinetum . 

F . -Caait tn terram honam, (jfjuat 
vnum, ceritejimumjructum, 
aliua,jexaajimum, £?c 
^Parahoiam exvucat Chrjhis . A, DOMIJSTICA V. POST EPIPHANIAM. 

Parabola de 'Lizantjs . 

Matt.xnj. ^Artno xxxij. 39 

xv 
A . XESVS e TULta. ad Capharnaum docet. 
B . Paterjammas homanjemenjemmans. 
C • Damon zjzaniajeminat tmdem noctu , 
D . Se/jes maturescens . 
E/. Serui mxrantur nataefje zttama,eaqut 
vohmt eramcare y <d? aarum d noxtjs herhis j>erjmrgare . 
3? . Pater JdmiUas jrrohihet Jieri , 
G. Seges matura , 
H. Paterjamdias iuhet, 
I . Ztzania couecta comhurt , 
K . Triticum condi ixi horreum , ■ I .... 


FERI^ II. POST DOMIlsf. III. qVABRAG. 

Male accipltur IESVS in patria. *° 

Matth.xiij. Marcvi, Luc.iiij. *Anno xxxij, xlvij 
A . ~Razareth in trihu Zahulon . 

B . Synagoga vhi ex abro docet IE SVS J mzran ■■ 

tur prtmum.) detnde obloquuntur ctues. 
C . JE5KS eos adjamtatem iudicij exempus 

reuocat . 

D . Elias, cui Sareptana Vidua inferuiuit- 

E . Monafterium,Jeu domuncula Elis&i, ad quem Naaman Syrus cum veniJjet, 
Jdnatus esc m Iordane . 

F, Nthilloci relinauunt truces Nazarethani: 

pro^ellunt IESVM adjupercilium 
montis , vt mde dent jrrtfcipitem , 

G. NoluitlESVS eam mortemJuhire,Jed 

tranhens ver medium tllorum ihat , 


• 


■ iC tMOCl ' .111.1 

ra 
■ -.■ ■ /. 


DOMINICA IIII. QVADILAGESIMAZ. 

Quietem cujunt aycipuli moentc Chrijlo, jjoflea nauujant trans mare . ^ 
Matth. xiiy. Marc. vi. Iiiic. ix. Ioan. vt. ^Anno xxxij. liiij 
A. Dtmtttens turhas IESVS, oflendit 

quo effet trans mare venturus. 

B. Defertum inter Capharnaum , (jf 

Bethfaidam occidentalem-.vin jrradjnt 

difcijndis, vt j?auliff?er requiefcant . 

C . Ocium agunt difctjndi jmzfente Chrifio. D. Turha', quw ad anaufhas Iordams 

jrroperant, vt tranfmittant . 

E. Conscendit nauim cum difcipulis 

IESVS. 
¥, Nauigat jflactde, quo turba praue/ 
nerat, vt ChrifZus voluerat . //00 . i . ■ i . I .' ■ •. ■■■■: . ... E A DEM DOMIN IC.A 

Docet, etjanat lanquidos . Djjlribuuntur turbce, quafi jyer contuberma 

Etf3em cap. ^Amw xxxy. 4.2 
Iv 
A . TLigrejsus m httus Bethjaidce orientahs, 

Jecedtt m montem . 

B . J?roarefsus ad turbas, loquxtur de reano 

Dei; sanat qta cura indtqebant . 

C . Vefeerejactojbbcite cr* varte xnterroaat 

atfctpwos ,vnde almdafint turba'. D. 

E, 
F. Indicat Andreas jnwrwn, aut haberet qtdn ■ 
que j>anes hordeaceos, et duos jnsces . 

Iubet turbas conftdere, centenos, tsr 3 
qumquaaenos . 

Accijrit j>anes, df jnfctculos; benedicit 
Juffnctens tn cadum . J2- 

/;c>/ BiDEM BOMINICA. 
Satiat qumque rnillia hominum . 


43 


EifiUm cap. dnrw xxxij . 


Lvi 
A. Christus ujitur cum jtanesjre- 

Qyset, Cf jnfces, dat difcipulis 
Jranaendos, (& difh^ihuendos . 

B. Diflrihuunt ^Avojioli, <j- > difci : 

jtuli jer ornnia contuhernia, 
tjf Jaturantur ornnes . C- JLx rehquys collujuntur duode- 

ctm covhvm . 
D. Contpellit nauiqare difcijulos 

in terram Genefar . 
~Ej. Secedit in montem orare, di- 

rrnjsts turhis . JL SABBATHQ VOST CITsTILTLES. 

^AmbulatJujver mare IE\SVS . 

2i.atth.xnvj. Marc, vt, Joan, vi. ~4mu> xxxij ■ 


44 
xxntj 
Wierx/culpsu.. A.. Multitudo delwerans de creandoPegelESV. 

B. Hoc cumjciret 1ESVS, jrrimum jmeire 

di/cipulos, C 3 mare tranfmittere iubet ■ 

C . Secedit detndejoms in montem, vt oret ■ 

D . Mare Galiheizjiue Twenadisjiue Genefdreth. 
E . Hams in medto mari iaffatur Jluc 1 'fihus , 

lahorant remigando djcipuli, 
F. IE SVS amhulansjuper mare, nauim jrrceterire vdhjejimulat . 
G. Perturhantur difcipuli, & quafi ad jihan: 

tafma exclamant . 
r . Dtcit dlis IESVS, tyojum; nolite timere . 
H. Petrus, concedente IESV, defdit tn mare ; 

tituhans tncipit mergi; eum IESVS a 

jrrafenti jrerwulo eripit ■ 
I . Aj>peUunt in terram Genefdreth , //0% - . . - -V . - .'. .' - . __ . . ' .±. -_____r_7 __t. ______ 


_T -*v__.- . _ __ i 7 _ -.. - ." 7 .: FETLIA IJII.TOST BOMIN. I. QVADILAGILS . 

Quaruntjwna a TJLSV Iudcei. 4,5- 

Matt.xij. Luc.xz. Artno xxxij. xxx 
A. Dormis irt Capharnaum . 

B - Mautiofejujnian jjetunt quidam de 

Scribis & Tharipeis . 
C . Chryhis zelofptrttus rejpondet iUis 

Jeuere : Qeneratio mala, e^fc. 
T) , Ionas jiujit : Abforhetur, zjf euxmiitur a Ceto; Terat Jitrauem : Conctonatur. 
JL. Salorrum in throno ^loruejtice, dd 
quem venit Reaina Saha , 

F. HcmtO} a quo vnus darmon exterat, 

G. In eum irruunt Jeptem aaj neqwa 

ores ataholi . JL FEHIA VI. POST DOMI¥. I. QVADRAG. 

Sanatur Languidus . *7 

Ioan.v- Antio xxxij . XXXIJ 
A . Jructna JSethJaida Hierojojymis, tuxia jxjrtam 


D. Rej^cmdet lanaumus ; Dormne , hommem 


areais, vhi tattamat , ej 3 jycora htuahantur . 


non haheo, (jfc. 


H> . Superne aafcribitur Angems, qui ■mjmctnam 


C . Sanat eum IESVSj & jjr&ctjrit, vt tollat 


aefceniere Jblehat . 


grahatum. Jiatm . 


C . Verut ai jnjcinam. IEiSVS ,dictt larunaio; 


E . ToUit arahatum jtarojyturus , Q^-> •vamt 


. Vis Jarms jteri ? 


aomunt: increvant eum Iuatei . /jt)b DOMIJsTICA XVI. JPOST TE~NTECOST. 

Sanatur hyclrojncus. 48 

~Lilc xiiu. ^Artno xxxil. cxl 
A . Domus Vrincuns Pharyceoru m Capharnau. 

B . IESVS irujrejjurus aornum . 

C . H^Jraptcus ante eumjians . 

D. Ohseruant eum Pharisczi . ( 

B. Rcspondet eis IESVSj Si ucet Sah- 

hatho curare ? 
D. Ipsi tacent . B. IESVS arrprehenjumjcmat hylropcum, 
& Jubait ■paraholam de afno,qui 
m. puteum incident . 

E. Extrahunt cumum de jmteo di£ Sahhaan. 

F . Men/a d? conunaurn, in quo uwetur 
vnus ajrrimo ad vitimum locum 
djcendere ; contra alter afcendere < JL DOMINICA II. POST Pfi¥TEC. 

Vbcatio ad cacnam maonam. 49 Xuc. xtm. ~4.7tno xxxr/, CXXIX 
A. Capharnaum, £? domus Pri rwtpis Pha^ 

rtfceorum. 
~E> . Hffmoj aui parauerat coenam magnam 

iiulLilJeruum aa tnuttatos ; aijerutttlin- 

guhjuas excusatwnes . 
C . Primus diat; Vtuam emi . 
15. ^ilter; Tuga ooum emt aumque . 
JS/. Juius ; Vkorem auxi. 
F . Ommhus, aia vocatz erantje excufantihus, H. dictt iuejeruo; JEad in vicos, & 3 plateas 
ctuttatis, <jf pauperes, dehues, cacos, & 
claudos rntroduc . 

His tntroaucasj atcitjeruus, adbucefje locum 
vacuum,Dommus attjExt tn vtas &Jepes, 
& compelle mtrare; quoljacitjeruus . 

Varatur ccena,^ in hac vita,grattarum, 
d? m ccdJM,glorue.Nemo tamen eorum, 
autje excufarunt,gufhunt ccenam . 

. 

- 


J • /. . ■ 

\ FESIJ^ III. J?OST DOJVflZNT. JPASSIONIS. 

Nbn afcenak aa^fejhim TE,SV~S : qiurrunt eum IucLai, 5o Ioan. vg. ^Anrto xxxit. ixvij 
A. Gahlaa vht Christus verfabatur, 
luacea vht nolehat versart. JB COi ynatt, C. IIJSVM vraent tn Gaklcea 

vt afcendat aa 1 Jefvum. 

D. Tenit non tuncjea 1 pojlea Hu^rofohnnam. 
Er. Tahernacula rejrcefe\tta.ntjefbum Sce-- nopajue diem . 

I, JSria conuenticula,vhi varue tac tantur vo- 

ces delESV, honus efi,nonefbJed,dfc. 

G. Vcnit m temphjm,j?rimum,7ion nutrnfefie, 

Jed auaji occuue;j>oftea, ad mectzum 

diemjesrt, manifef i 
/709 

MM III I,1>T1I 

• «j ' C "\'r.':\\ milS\^ /yu raM. 

M* .-.V.'. OJwl . .W4 •IfWll 


itr •■ A 1 - ..." ■ ■ ; 

■ . ■ 

,• ■ ■■■ . 

\ 

. . ■ : 

■ 

j " TVRIA III. POST pOMITJ. IIII. QVADRAG. 

IDocet IESVS; concitantur contra eum luaaei. 51 

loan vtj , ^Anno xxxy, Lvtij 
A. ^lempli atriumjectmdum.,vbi ad datdm- 
atumjeflum Scerwpeauz, quafitn occulto 
manfit IESVS . 

3 . Dwjefto mediante docet, cum varp de eojermonesjiufsent . C» -Moyses cum tabulis legis Jmmficat 
auod dixitj Nemo ex vobisjeruat 
leaem , D. Inflammantur m I1LSV3& Iudcei, 

dxcunt damumzum habes, ^jc. 
B. HUfeondet IBSVS benigne, & docet 
Jamenter . 

E . IXfcinaj vbijanatus juerat paralyticus 

Sabbatbo, quod reprehendebant ludeei. 
JF. I)cemunculijytdficant ludceorumjce' 
uum arumum corttra TESVM , /?/t> .. ; ■ ! 


.' 

' • ' ■ 

. ... 

;. . .'. I '. I ' v, FERI^i II. FOST DOMIN. T^iSSIONIS. 

M.tttunt luacei mim/iroS)Vt IESKM corrn^enenaartt . 52 
_A_ . Hurofolyma rarms ornata , infejio 

Tabernacuiorum . 
B '. Turba, auce crediderat, Chriflum jrrofitetur. 
C . Temptum,vnde armatt rrnttuntur aPrin'- 

cmtbus, e_? Thariftzts ad corrmrehen- 

dendum IESVM . D. 2JE SVS cian difcwults benupnj/tme 
exctmtjatelates, {jf eorum corda dtui' 
mtus ernouit, vt dicerent redeuntes; 
Ntcmauamjic loquutus eft homo, 

_E, Tn runafszmo dieJeJtiuitatis, clamahat. 
IESVS^ Si auzsjitit,vemat, (^c . ji 
V. -- . 


' ' 


.■ ■ ... \cmiH 

- li 

- SABBATHO POST BOMIN. III. QTADRAG. 

Lweratur A\aultera. ^3 

Ioan, viij. ^yirmo xxxii. liix 
A , Thnphan , vbi medzo Scenoveque dte 
JeSto,Cnrtstus glorwse docuerat, 

B , Postrtaze Scrwee, c/J^hart/ai mukerem 
it adukerto devreneniam,ad ULSVM 
item docentem , adducunt . 

C , Cnrifms , Scrwa?, Pnarjazi, (j rmdier, 

D , Accusant, e^f maktwse mterrogant, 
quid de ea cenfeat , 

H. . TESVS tacitus Jcrwit m terra . ~Ej., Deinde eruptje, e^jr' dicit; Qtajtne 

■peccato efh, e$c . 
r , His tlli auditis, exwant vnus vo/t ali- 

um, tnennentes a Seniortbus, 
E , Rursum fcrwit in terra IEiSVS . 
Q, Bekqui Jfe jpcripiunt . 
H. IJESVS mukerem aljonttt;Jud.e,zf 

utm amvkus nok jreccare . -2. ..jt . a o i \r> .11 1 . / t v o a Tsoa ( i ut k a a k z 

- r 

i«.i . u/.v.v oitnr • , •/A'! 


— r 


■ . ... • ■ .''-■■ ■ ■■■ ■ • • 

•■■'" . . i i . 


(1 

.■ WJkl ■•:. < I .• SAB3ATHO TOST BOMIN. IIII. QVADR.AG. 

JDocet IHtSVS in temvlo. $4 

loan, vuj. ^Amuo xxxt). Lxtnj 
A. . Lwerata Adultera, itertan docet 

IESVS. 
3 . Gazqphylaczum ; un ertan tunc 

aocehat. 
C . DicTtje munai ej/e lucem . 
D. lamane id acctvmnt multi, &* cum eo attercantur, 
C . RefponJet illis IESVS docei, 

& arguit. 
~Ej . Bater ceternus a quoje rnjfp 

um tefiatur IJ&SVS . 

\ ma ■ 
■ 


FERIA II. JPOST DOMIN. II. QVADRAG. 

Incredulis jrrcedicit damnatwnem IESVS. 55 

Ioarm. vivj. ^Amw xxxij. xxxiitj 
A. Exterius atrtum tempk,vht Chruhis 

aocehat. 

B. IESVS acriter IuMeos vrget, 

C . Responaent r acerhe ; NunquuL tnterfi 

ciet Jemettpsum 1 

D. Refurrectto. E. ^Afcenfto; de qtaTmsJujmficahat cum dt- 
cehat; Quo ego vado,vos nonj>oteftts,&c. 
T, Infernus paratus, quia dixerat; in jiec- 

cato ve/Tro moriemmi . 
G. Tahernacula appmguntur,erat enmt 
Jejlum Tahernaculorum . ■ DOMINICA TASSIOXTIS. 

^Acerrtma corffutaho IvdccorumjCr 'eorum contra IESV21 conatus. 56 

loan. vuj. ^imw xxxtf. I XV 
A. Idem locus Gazopbylaca . 

B . Dicit IESVS turbis, & Trincipibus 

Sacerdotum ; Quis ex vobis arguet 
me de peccato ? &c. 

C . Dcemones objident ticrbam,etPrincipes;Vt 

eorumjuror m contumekd lacTanda no- 
tetur. Samaritanus es.Damonium hahes. 
B. Reftondet IESVSjuauiflme , C • Ipst vero magts efferantur. 

D. JipofioU rnirantur & opstupefcunt . 

E. dbrabamcontemplaturmJplrh^Tn%f{c: 

ria CbrifTi. . 

C . Trodunt tandem mautiamjuam Iudcei, 

arripiunt lapides,vt eum lapident. 
J. IESVS qui abfconderatje, df exierat 

e templo. -/L FERT^4 IIII, JPOST DOMIXT. IIII, QVA DKAG, 

Sanatur Gzcus ruztus. 5 ? 

Ioart. tx . ^Amw xxxtj. Ux 
A- Temputm, vnde eareGus juerat lESVS, 

Cr 5 ahfconderat fe, cum eum volehant 

htpidari Iudtei . 
B . Caecusjedens, £f menateans non procul 

a templo , 
C . Chrijhtm mterrojjant ^Apostoh, quis 

peccauit, refpondet IESVS) {j? 

docet eos , 
D . Exptdt Chrifhis in ierramyfacit httum . 
E.. Inungtt oculos ca:ci; tuhet lauari , 
F • In natatorux Suoe, iuxta ruinam turris, 

aua? opprjsit xvuj. homtnes . G. JLauit ccecus, redvt videns . 

H. Rztm contentw, prtmum tnter vunnos, 

hie efh, nmefhjedjmmis et e^fc. 
I . Ducitur ad jPharifeeosj interrogaturjk 

Jchijma inter eos . 

K . Wcantur parentes, aui vix audent dtcere . 

1/ . Extfhit rurfiis acrior, inter Vharipeos, 

& eum, qui cacusjuerat, contentto. 

M. Vharipet demum hominem execrati, 

e Synagoga eijciunt . 
'N . Inuenit itaaue eum Chriftus ac reciptt, 
Jetg iEt Dei Futum efp declarat . JL_ i . • ' I I I I 'r I 


' f 


r~ lU, ,\ 

1 

. ■ Mtk, 


. . ... ; ■ l '. isn 

■ w ", II 


• 

DOMINICA II. POST PASCHA. 

De Pafiore hono, ojho, ostiamo, ouili. $8 

Ioan. x. ^Anno xxx. aj. CXXl 
A*>I/enit ad hanc paraholam Chri- 
Jius ^ostjanatum Ca^cum 
natum, (jf ludceorum tnde 
natam difcevationem . 
B. IJEj SVS docet Pharisc£os,jjro-' 
Jiteturje honum PaJrorem, 
ojiium., ejj 3 ostuirium oui- lisjui. 

C. Dimicat leaitimus Pafior cum 

lupojvrtiter . 

D, Mercenarius ejf ianauus Juait, 

Cr* lujms difyerqit oues. 
JEj, Fit ommum ouium vnum ouiie, 
C*r vnus Paflor, 


r & i i\ . 


; i i\\ 
i . ■ 


-,,■■ 


: . .',\' FERIA IIII. TOST DOMINICAM RASSIONIS. 

Malitiofe Tuduxi IESVM interrogare aqqrediuntur . 5 $ 
Ioan. x. ^Anno xxxtj. Ixvtvj 
A. c Iemj?hm. coronts ornatum ETtacmjs,£? 

porticus Salomoms mjecundo atrio . 

B. Infidiofe qucerunt Iudcei a Chris~io_ 

amhulante mjjorticui Qwmfque ani - 

mam nofiram tollis ? 
C Rjfondet illis IESVS dtuine, C? 

jjrofiteturje Dei FAium . 
D. Deus Pater, quemjiamt Patrem Jjroft tehatur IESVS . , 

E. Se jrrodtmt jyerfidi , corrtptunt lajn- 

des,vt eum\lapident . 
C . Resjtpndet Hlis mitifiime, & Jajji ■ 
entijQime IESVS . 

F . Dentmu exit de tnamhus eprum . 

G. Bethahara, qub iter intendzt ITLSVS ■ ' FERIA IIIX..POST DOMIN. III. QVADRAG. 

Explicat doctrinam de traditionihus &° 

Matth. xv, Marc vij. Anno xxxy. xlix 
A . lertu (jenejar. ad quam apphcuerat IESVS, 

pojlquamjeruauit ht mari Petrum . 

B . Adorkmbur Pharipei d> Scrd>ce IESVM, 

accufantes djc^ulos,quodtraditiones 
Jembrum nonjeruarent . 

C. Damnat IESVS traditiones jmqnan- 

tes cum Verho Dei,non qiue cwn eo conaruunt. 

D . Defurnantur varice Iudceorum, ej 1 vame 

*/ £> f, i 

traatttones. 

E . Djcifua afiident menfcz, vhi nullum 

efi vejbunum lauationis . 

F. ^mptum,vbijrro]rterKorban,patriJilius 

Jubuemre prohibetur . 


I I FERIA V. POST DOMIN. I. QVADRAGES . 

De Canancea. 61 

Matth.xv. Marc.vij. Anno xxxij. xxxi 
A. Regw Tyrt, & Stdcmis in Phoenice , 

B . Domus in jicujo, vhi vohdt latere IESVS. 

C. Tyrus non longe , 

D. IESVM jrrhnum mteUye domum m- 

grejium, quemjecuta est mulier. 
E/. Egresfum conpquitur ; clamat • rogant jrro ea dtfcipuu. Refpondet ilh tandem 
IESVS; muher, &c. 

F, Domus Cananmej zjj in ea liherata 

Jvia a damumw. 

G, Edurtt catelli de mias cadentums de 

menfa domkorum. JL JDOMUsTICA XI. POST PEN-TEC . 

Sanat IESVS Jurdum & mutum . 62 Marc . vt ^Amt, xxxv . cxxxvi 
A . Tyrus vrlos . 

3. Et ad vujesimum munare Sydon . 
C . Sarepta ad noutm millmria d Sydo : 
ne verjus Tyrum . 

D. Christus iter faciens trans Iordanem, 

ver medios Jines Decapoleos . 

E . Non lonae a mari Qenefar. offerunt uujurdum £f mutum ,Janandum . 
P, Ducit illum IESVS d turba Jeorfum , 

& mwuttit ilh dwitos m aurtculas . 
G. JLxjmens in ^almanijuam,tetigitjaliua 

hrwuam eius, Xjf dixit illi Evheta . 
H. ^Auait O 5 loquitur rectejuraus O 3 mutus . 


SABBATHO POST DOMIN. I. QVADHAGES . 

^TransJwuraiio Crrrifli: ■ 63 

Matth, xvij. Matc. ix< Luc. IX. ^Anno xxxiij. xxxitj 
A. Paneas regio,vnae IESVS m Thabof 

montem vroficifcitur , 
3 . Reuciis alifs dhcumhs ad radices msm : 

tis cum turba^Petrum^Iacohumfd? 

Ioamtem fecum m cacumen aQunwsit. 
C . Ihahor m carrmo maano (jaHLccc Esdrehn . 
D . IESVS in ftanicw montis, cuius redundat 

awria antnur tn cotjjus, muejuit tranf: 
Jyuratio. Adfunt Moyses , tf Euas . E, Euumantes auaji ejontno aiscwuli,vi 

dent IEiSVM transfujuratum , & 

Petrus attjEonum ejhrws hueffe, &c. 

T , Adhuc eo loquente, ecce,nuhes ohumhra: 

uit eos; &Jit vox Patris e coelo, cfc. 
G . Moyses m mnhum . 
H , Elias in jjaradisum terreflrem rajjtus, 

cum ZAjrofwk ad vocem cecidiffent 

in terram . \ Dominica ij. Quadraadivur , iaem Eudrujelmm legitur. ' ■ . .. . ■ ■■• 


DOMINICA VIII. TOST PENTECOST. 

Villicus accufatur. 64 

hucce xvi JLtmo xxxnj . cxxxinj 
A. Cbrdhis ad Bethabaram dacens' djjcivulos ■■'. 

B . Homo diucs ajtud quem accufatur Wluus, 

quod hona etus diflijtafZet . 

C . ^Aftat VdUcus trifhs, tnale fibi confciuY, 

necje dejendtt . 
Y* • Abfcedit tmfer, init varta conftUaj tan: 
dem illud jtlacet, vtjtartem eorum , qua 
Domino debentur, retmttat dehitorwus, 
vndefjant tn ipsum henujm . E. Vni retnittit auinquagmta cados olei e 

centum . 

F. Ahj vujinti coros tritici exjpart mtmero. 
Q ■ Sigtufuatur colUgi ex jjarabola laudan ; 

dam eleemosynam , & nommem qui 
erogat Jhjtem large jyauperibus . 
H. Eidem homini tnorwundo afhxnt ^AngeU 
confolantes animam , e& excejtturi e 
corjtore difcedentem , DOMIXTICA IX. POST PEXTTEC . 

De buius Eumujelij duplui bifhrrm defcti/tfajimtjiue tmagmes m Dommua. in ramis Pdmarum . 85- 86.87- JL . 


. 


, .... 
_-% 
' ... ... ... . ; 


'■". . . ... 

'." • r 

V li 

' ■ :■ 
- 
■ i\.> ■ ■ vw •■> ■ ifW J H 

• ' •_■ I 

. v\v ..,\n-. A . i ■,..•,.! • 

'•'■' ■■;■ 
■...:.. • .* . '■ (__V 


i <•■', • ■ ■ .... . ■ ■ ■ DOMINICA III. POST PENTEC. 

De oue centejbwij & aecima drachma ^eraxta . 

Mattxvnj, Luc.xv. */htho xxxaj . 65 
cxxx 
A. Locus,vhiJuerat Ioamus havtizans , al 

Bethaharam trans Iordanem . • 

B. IESVS cum JJcijVuUs . 

C • Accelmtt al IESVM pibkcani, & 
veccatores, vt eum auautnt . 

D. Ohrnurmurant Pharisa-i , < ^-> Scrwa; 
idque Jafhliunt . 

Tj . Nonaainta nouem oues aa cauuts reacta- 
m leferto, vna jierJita . E . ~Paflor mauirtt ouem oherrantem . 

G. Inuentam reportat humeris aJ ouue 

tjaudens. 
H. Domum rediens, conuocat, & muitat 

ad congratulandum amicos . 
I , Accenfa. tucerna muher euertit aomum, 

et mauirit decimam drachmam amysam . 
K . Inuenta ea, conuocat amuas, e^ inuitat 

adjwi congratuhmdum . 


SABBATHO TOST DOMIN. II. QVADJLAG. 

De Prodigo ^Adolescente . 66 

Luc.xv. *Amio xxxivj . ~~~~"$ xllj 
A . Ad Bethaharam j/ofl Enca~nia 

I~ESVS docet. ' 

B . Contra inhumanitatem Phansa~ ■ 

orum Chrisrus j>arabolam diat, 

C . venit aa jtatrem adolescentwr vecorsJutus,vetitJuam partem 
Juhfiantue . 
D. Congregatis omnihus, difcedit a 
■patre j>eregre vt J&egwnem u~n- 
gtnquam . E D E M S A B BA T H 

Profundit omnia Prodyus Adolefcens. 
Eodem cap- Amw xxxii/. 67 

xliij 
A. Arrwit vrtmam occafwnem lux - 

unose, yrofufeaue viuenai. 

B. Ita per Iwcwn cojiimjjtis omnwus, extruditur a nuretricwus ; a 
varajitis aeriaetur; ab omnibus 
aeferitur ■, jit mifer. ' .... 

EODEM SABBATHO 

Ftt Jhhulcus Eoder, aw. ^Anno xxxivj. xliiij 
A. Jiajuntmam egejtatem redacius, 

locat Jceae Juam operam jrafcen- 

azs jtorcis; & ne wt auzdem yel 

Juiquis jfotesi explere Jamem . 

B . Reait aa Je tanaem ; meaitatur reaitum ad patrem , & verha 
auibus ilLum obfecret . 
C. Defertf: a^rumnojam vUxun ; -per - 
git aa j>atrem , 
W> \ . i . .'* .\ 


.« h ■.■■•■• v - 

! 

iHV •■■ A ■ " '■ EODEM SA BBA THO . 

Accypt illum pater benujmfJtme . 

Eoaem cap. Amw xxxiij. 69 

xlv 
A . Occurrtt n p/ater lonae; ruit in amplex- 

um;Junan ofculatur, 

B . Dtcit Jupplcx patrt adolefcens; Pater 

peccaui, (^fc, Nec patiuntur vifcera 

patrts totam eius orationem auatre 

A. Iubet eum ve/itrt, (jf ornan, & ap 

parart conuiuium , •e. C . Ajjerunt Jerut Jwlam jrrtmam, calceos, 

annulum . 

D. Vttuius (aainatus occiditur, 

E. Conuiuml mftruitur. 

F. Reatt ex agro Jenior Junts . Is rem cog-- 

nitam mJupteJert. Larjjus etiam cul 
hunc vater, henwne roaat & placat. ; ■ I : 

.: \ . FERIA III. POST DOMIN. III. QVXDRAG. 

^Docet humHitatem dijcijnuos, 0* correctwnemjraternam. ?° 
Matt. xviij, Marc ix. Luc, ix, Anno xxxitj'. xlviy 
A, De/cendens e transfujuratume 1ESVS 

verfatur m GaliLra . 

B. Venit Capharnaum, vhi hoc euenit, 

C. Cum vidffintjohtum irihutum pro Petro 

& IESV, exckantur AvJioU in conten- 
tumem, qtds eorum viaeretur efse maior, 

D , Rewcat eos ad humiatatem JESVS, d? Jmtpucitatem,exemplo j>aruuk, 

E, Inde mdpit explicare doctrinam ie cor- 

recTume Jraterna ; <J? Johs peccator 
admonetur, 

F, Admoetur vnus aut alter tescis, 

G, Tandem djertur ad Ecchfiam, vel Prcc 

Jidem Ecckfue, ■ S ■ 


l ! 


„r ■ \ ■ " 

\ < ■ ! ' v -j i w 


■ \ :.\ -v.u-. i ... 

1 . \ \ \ ■ , s\\w\ '. . \ 


I 

\ v DOMINICA XXI. POST PEJsTTEC . 

^Deftrupuart tnhumamtate Jerut regij e^f trwratitudtne . 7l 

Matt, xviij, ^imw xxxiij. cxlv 
A. lESVS docens Petrum, {j?-Aposcobjs. 

B . Sedet Rex m tbronojiw; afiiflit amcilium 

ratumem vtfiituit vonere cum feruis fuis, 

mului talenta, 

B . Imperat Rex venat Hluntj ej vxorenif^ 

Jitivs, cum tum ePetJbhauh. 

C. Procidens Jeruus orat Reqem; Pattentiam 

habe in me, ^fc. 
B , Alijertus Rex amuait iHum, atque Mntum 
Jtmul remittit. D. Hic tamen bomo hujratus obuium navet, 

qut ei debebat centum aenarios, quem 
crudebter aceipit. 

E . Et male muUhtum conijcit in carcerem, 

donee denarios re/Tituat. 

F . Quod videntes conferui, ma%jmfsimejerunt, 
G> Deferunt ad Reaem hemmis ctvaeuiatem 

mtolentbilem. t 

H , Concepta Rex iusta indwnatume, acerhe 
obmraatum tradit tortorunis, donec red- 
dat vmuerfum debitum. ) I I / O Cl 

". WV , . ... iTl .1.' 


- 

■ 
■,~ 


,.■,,.. .■' n 
■ ■ ■ . \ 

' ' '■ i ', , ' , 

. .- 1 ■ . -^. S d 

.■ G .',Y. 

. ■ • . , . ;'\ .'j 

... . I . 

"'. . -'■' II '■'. 
.. A„ ,', ■ DOMIKICA SEVTVA GESIMAE 

De conuentione ex denarto diurno. 
Matt. xx. Anno xxxiy. 72 
xvi 
A T¥LSVS tn ittnere, a Galda?a ad 

jtnes Iudtea trans Iordanem, docet. 

Vater jumdtas jmmo mane conducit 

operarws , 
Idem Jacit nora tertia. 
Idem fexta, 
Idem " nona , 
F. Tandem circa haram vndecimam idem 
Jactt . DejvjTumtur autem harce in B. 

C 
D. 
E. circults, per Jolem Jitper honzontem. 
G. Vinea, qub ndttuntur apcrart/, & varie 

occupantur . 
H. Dominus vhtes^Jiue Tater Jamuias ■ 

prtjcribens procuratori. 
I. Procurator exequitur mandatum, & f 

arauakter omnihus emimerat: primi 

conaueruntur, <Zj?c. 


. ' 1 
„, ... \ .. . FERI-A V. POST DOMIM II. QKiBIL4GES. 

XV Dkdte Epulone. 73 

Liur. xvt ■ ^Aimo xxxiij . xxxvn 
A. IE/SVS injhmms ludcece trans 

lordanem, vh hcec docuit. 

B. Ejndonis ccmuuium J]?lendidum; 

tpse tndutus ^wyura, ^f 
byfso, &e. 
C- Symphoniaa j>salhmt ad emilas. D, Dcemones auFfores tantce ne- 
auitice ohsident ccenationem 
< C^7 3 domum. 

Tj. Lazarwn ad ianuam Tmutis ia- 
centem, vlceribus jjlenum, nemo 
reficit, ne micis auuhm, &c. ^ 


' ' 


.. ' 


. ■ ■ * 
■ ■ • . 


-. ■■■.■:.'': - 


• .-.'. ■■ ! . 


\ . ■ ' M '• ' 


'■ 

• 
■ ■ 


,. . 

EADEM FERI^. 

^De rnorte Ejmlonis <s? Lazari. Eodem ^Anno xxxuj. 74 XXXVlll 
A. Epulo cum morte tucvatur; ahripi* 

tur a diaholis eius animaijepeutur 
in inferno • 

B . Mjfereje afflwt vxor, et totajamika . 

C . Dtrtpitur a furihus domus ■ D. Effiodimtjqpucrum Ejndom in ter- 

ra homines, vt tn inferno dcemones. 

E. Contra; Lazgrum mortentem excipit 

hix, e^jr 3 ^Angeli jjortandum in 
limhum Vatrum. •» ■ »"■ 

. iromvli ww*wv\ .■ r •■, , ' 
A-. ■ '.. 
• ■ EAVEM FEKIA 

Ex inferno interpellat ^Ahrahamum £pulo Jrufira 75 

Lodem cap. Amw xxxiy. xxxix 
A . Idjfcatmm terrce, quod vttercedxt vtter 
Hmbum Patrum,& ternrjttperficmn. 

J3. Ltmbus Patrum,vbi Abrabam,etLazarus. 

C . Lvnbus jmerorum, quo nec lux e Umbo 
Patrum, neque ardor ex qwnjatorio j>ertmet . 
D. Puraatorium , vbi ammce dwtna vt ma- 

nuaue vuraantvr , 
^Gl^^vnahAhubamumErulo 

neqtucquam rogat ■ 


Q TERIA VI. POST DOMIN. IIIL QViDRAGESIMAL. 

Mittuntur nuncij ajbror&ms le araui morho Lazari. 76 

Ioan, ix, *Amio xxxnj; Ixt 
Iom.\tfwr£Jcuig* / A, Bethama Cafullum Marice & 

Marthw . 
£ , Lazarus arauiter warotans ' Ae- 

cumhit, im^ruiunt ei Jbrores. 
C. Mibtunt nuncios al IESVM 

Bethabaram . D. Bethahara, oppiAum trans Ior 

aanem , in trihu Ruhen . 

E, Deueniunt ad IESVM nun- 

cy c Zjr > tamen haret Be- 
thabartf , aonec veniat ad 
quatriduamm . EABEM FERIA VI. 
Vmit IESVS Betbaniam. 

Eodcm cap, ^Amto xxxnj- 77 
Ixii 
A. Venit IESVS a Bethahara Bethaniam . 

T> . Nunciant Martha mmcij verafje IESVM . 

C • Occurrk Martba IESV, vhiJiihfSterat 

tuxta Jejnuchrum Lazari, nee jyrociiit 

ai jjeies JeJula {j? actuofa virgo ; 

Jrutrem vix credit ad vttam poffe rewcari. D. Ahit, vocat Mariam ad IESVM. 

E, Hcec jjroci3it ad pcdes IESV, jilorat :; 

couactymumtur Iudai . 
T. Infreimt IESVS, turhatje, lacryrnatur; 

quarit, vhi eum jjofuerint. 
G. Sejjulchrum Lazari. ■ 


. 

»■■■■. 
■;■■.,. ■■■■■ 

n.' . '■ ;;;''.,. 

• ■ . ■ 

'. '•.,.■;■, 
i 

■ . .■ EADEM TJtZHIA VI 

Sufcttat Lazarum TJE 5 VS. 

Eodem cap, ^Arow xxxttj. 78 
Ixiij 
A, 
B, 

C. 
B, r>. Dixerat Martba et akj IESV; Vad £f vide, 
Vemt IESVS adjepulcrum, iubet tolU 

Lzpiaem . s-> 
TbUtmt ^ivos toli, 
Orat ChrifTus Jublatis ocuks in ccemm; 

deinde chtmat voce nuujna; Eazare, vera 
Joras, 
Prodit Lazarus lyatus, vt erat; qucm IESVS iubetjolut' £f abire, 
E , Soluimt dpofcoH, abirejtmmt, 

F , Stupent omnes, Multi ex Iudans credunt 

m IESVM , 

G. Verat IESVS, & Zazarus cum Juts 

domum, inde in Ephremjecedit ■ 
H, ^iliaui Iuda-i vemunt ad Tbarjceos, Cjf 
nunciant, atuijccerat IESVS . 


. a FERIA VI.TOST DOMIN PASSIONIS . 

Conctlium de rwce IES V . 79 

Ioan. xi. jimw xxxiij. Ixx 
A. Bethania , et Lazarijufcitatio, vnde occafib- 
ncm Jumpserunt Iuaai contra IESVM . 
B ■ Concurfus ommum ad IESVM, qui iu 

jterct pertimefcehant Iwhzi , 
C . Exercttus Rommorum, quos Jvrmidabant, 
ne aentem Iudcrorum delerent, l D. Cathedra et confefsus nefarius Frincimmi 

ZJ? Pharipeorum . 

E . In catbe&ra Catphas Jceleratus Tontofex 

vatieinatur IESVM occidendum d?c. 

F. Seceda aliauot dies IESVS Ephrem,vt 

tempore a Patre confHtuto pattatur. 

sss.- ii --. 


■ I — ; — " •-" 

■ . i '. • 

v. .... '. 

'. . ; .::■'■ ... \ . A 

| :; | ' • ...s • 

•, - -'1 

■ DOMINICA QVINQJ7AGESIMAE. 

Vrcenuneiat IESVS Jiiam crucem Apofhlis . 
Matt.xx. Marc.x. Luc.xvta. Amwxxxiy. 80 
xviij 
A, Ephrem vrbs, quo Jecefierat Chrisvus, 

poft Jufckatum Lazarttm . 

B , Hurjbhma, vhi hahetur concdium apud 

Catpham, de nece chrifk' lE^SV. 

C , Chrifhis Iericuntim, et Hiervjotymam afctn- 

dens, mira alacritate dxsctpulos prrait, 

D , Conuerfus Jecreto eisjuam ipsius mor- 

tem prwnundat. 

E , A Luaa prroditur, tramtur gentdms , 


F, Mortis damnatur a Prmcipibus, ^c, 

G, Tradkur Pilato prafidi, 
H, Fhujettatur , 

I, Coronatur Jpims, auod intelluptur, ver- 

ho illuMur, 
K, Confpuiturj arundme, colaphs, alapis 

verheratur, 
L, Crucifyitur. 
M, Gloriose rjiiratt a nurrtuis. >• f £ & ■■/.:.,■• ' ' . I VS I 

kwnfS DOMINICA XIII. POST PENTECOST. 

Curat IESVS aecem leprofos. 8i 

Luc xvij. *Amw xxxii/. cxxxviu 
A. Casxeuum m Samaria,vhi hprofbs Ja- 

nauit IESVS. 

B. Domus extra Casteuum, vhi hprofi 

vttam mifere Jufhntabant. 

C. Cum iret IESVS in CaflfeUum, 

occurrunt ei decem lepropZ, clamant; 
IESV pneceptor, &c, D. Videns Hhs IESVS dicit;Ite ofien- 

dite vos Sacerdotibus . 

E. Dum trent mundantur omnes, 

F. Vhus tamenjbuis videns Je munaatum 

redtt, & voce maana procidens in 
Jachm ante IESVM, gratias egit. 

> 


-&■ 


*" 
I ~ ""..;• ~ — ~ 

3 .. ..J.,-\ .<l 
ai& ■;■ , % >A. 

■', .-.«:•- ." 

ra 

.■ ..« . I •.*'.'. ■ ■ ' 

•.'•.' '.-A sem ,v '.-.',. n •.v,«v,Vy> <.v . /■ 

- . • • 
■ ■■ A vVr . Jttavro mT_ «xrtYrj .-...■.' I 8 

.,.•,.,. , r v ; . ,,.., 

'■-.' • : ';• ' • •■ v ' 

,•.•»«•- 1". iK^ 12.3.1 FERJA IIII.POST BOM.II. QVADRAGESIMAE. 

Petitio matris jSiorum Zehedcei. %2 Matt.xx. Marcx- Atmo xxxnj- xxxvi 
A. Reaw ctrca Hteruunta, qua iter ha- 

loehat IESVS, antequam c&cum 
Jdnaret in Ierwho . 

B. IESVS cum dijctmilis. 

C. Mana Salome accedit, & petit d 

Christo jrro jHi/s, vt Jedeant, ejfc, 
B. R^ondct Mis IESVS; Nefcitis dfc D, Herodes Agrippa tnterjwit Iacohum 

Htero/olymis . 

E. Chrjjhis crucijixus, quia mevuntt cak= 

cts, quem erat hbiturus . 
Y. Ioamtes mi/sus a Traiano tn doHum 
Jeruentis olet Korme ante pior- 
tam Lattnam ■ Trtffn Euanqelt] huius jiartijubferuiet vnago, <& aaiwtaho prioris item partts Euang. QuBujuagejm&. 


.&KM.1 ' ' 

. ■. W-V ~^ \, ■ • • . 

• ' ■ ■ I 

.. * , •■ i ■ 
■■■■'"■ . ■ 


1 ■ .•• .,'-. . f • ■■ ■ ■ ■. \', v . r. w,U smi" r ?i\ A 

>■ .'■ > >,'•■' i mw i ... . • \ &3 ■ 

& Ktt • fi^ ■ ,, , . ■ ■ i j \ \ V V u\ 

■•■..■., w. . . • , : ■ ■ ..''_ ikyi i 

• ■ &j ■ 'A-^Uu \SV.\,'.\' \ ' \ v . ■• ■ • ■ j 

: ■•■ ■,■ i 'i ■ u',v. :• • ..'.,'...•. 

'-•.'.'■ ... | : ' \\ 

. ' .,..•.... ■ , ■ i£j ,.,...... ... EADEM DOMINICA QVINQVAGESIMAE . 

Sanatur vnus ccccus ante Iencho, £f duv $ofi Iericho. 
Jjticce xviij, Amw xxxiij , 83 

xix 
A. lericho vrhs jrahnarum. 

B. Turha jmecedens IESVM. 
C - Turha Jeauens, 

D. Cwcus tuxta vtam Jedens, a vroece; 
dtntuws vt taceat incrcpatur. E. IESVS ad mjerahuem clamcrem 

carci Juhfjflk. 

F. AMucitur accus mfsu ChrJU, d? 

ah eoaem Janatur, 

G. Deum jnehs vniueja coUaudat. Sanatum duorum azcorum pofl Iertcho Jubferuire pofjimt hce amotatiunculce, vt xmago. ■ . TERIA II. maioris hebdomadae. 

Cctna apud Stmonem Leprofum. 
Matt.xxm. Marc. xmj. loan. xtj. ^Artno xxxiij. 84 
Ixxi 
A. 
B. 
C 
D. F, 
G. Hierico vnde Betbamam venitTESVS. 

Bethania . 

Domus Stmams leprofi. 

Venmnt multi Hiefosolyrms , non tantum 

ob IESVM^Jed vt Lazarum vuleant. 
Coenat IESVSj e^f Lazarus vnus efh 

e difcumbentihus ■ 
Iudan afhmtes comecas ocuhs in Lazmtm. 
Mariha mimftrat. H. Mimffrant alij. 

I . ChrisTt aninwm contemplare, nwrtem 

meditantis. 
K. Maadalena vruja) jyedes IESV. Et ca- 

jrillis extergit. 
L, Effnnait demde vas vrujuenti, etjitper 

caput eius effundit. 
M- Iudas acerbiffrme jert effiifionem vtunienti. 
N. Iudam agk jjrzcipitem aamum ad Prmapes. - . '• DOMINICA IN RAMIS BALMARVM. 

Ducttur afina zj? jndlus ad IES VM . 8S 

Matib.xxi. Marc.xt, Lucxix, Ioan, xij, Amw xxxuj, Ixxij 
A, Mons Oliuett, 

B. Bethama itt radice montis ad 

Orientem • 
C ■ Betlmhaae, vnde mijk IESVS, 
aui afrnam <^-^ jjullum adducerent, 

D . Vwulus, vnde illi Junt adduc ii , 

E, Proareditur asina vcfrus ad 

■profyeflum vrbis. . I 

» . • • . 


EADEM DOMINICA. 

In conjjpecium Hieru/alem venit IESVS. 

Matt.xxt, Marc. xi. Luc.xtx, loan.xa. ^Armo xxxiy , 86- 
Ixxiij 
A. Veuit 1 ESVS in confrectum 

Vrhis. 

B. Flet Juper Hierufalem . C Mukkudo ciuitatis y>arat ramos 
(& palmas '. 

• .IOITCI] 
i 
! v N \WV->\ -. 


• •i 


! 
Kftfe . ' \ UX, \u V 


. Mi 
i *r > EABJEM BOMIIVICA . 

Irujrefsus fblcnms m ciuitatem . 

Matih.xxt. Marc.xi. Luc.xix, Ioan.xu. ^Anno xxxiij . 87 
Ixxiiij 
A . Bethama , vhi Lazarus fufcitatus . 


T. Eius celehritas itineris . 


B . Mbns oauarum . 


G, Hiero/olyma commota . 


C r Hortus Gethfemam . 


H , Ternplum, quo venit IESVS. vhijanat 


D . Torrens Cedran ■ 


cacos & ciauaos. 


E > IESVS eaues jvuuo afme vectus . 


I , Virgo Mater cum mulurwus ■ 


FERIA III. POST DOMIN. I. QVADRAGESTMAE . 

&jcit iternm IESVS vendentes de tenmh -88 

ZMatt. xxi. Marc. xi. Luc. xix. Ioan. xij. ^Anno xxxuj. xxtx 
A. Templumj zj in eo atrium tertium. 

B. ChrifU Jfhndor e vultu, & mauflas, 

qua terret omnes , 

C , AcL eitis vocem Jiigantur oues, et houes 

disfipantur, &c Ementesje p-oripimt. 

D, Verho euertit numuhmarum menfas,.^y' as ejundit. 

JE. Suhtcrtit Jdes venaentmm columhas; 
touuntur columha. 

F. Sanantur cceci, & claudt '. 

G. Ganunt jweri; Ofanna Chrtflo IESK 
H . Prmcipes, et Semores hwc averritnejerunt. FERIA II. MAIORIS HEBDOMADAE . 

Veniunt Gtntiles ad IESVM. 8 ? 

Ioan.xtj- Amw xxxiij. Ixxv 
A. Adeunt Gentiles ad Phuimum; 

Hic dicit JLndrece, 

B. Adducuntur ab his ad IESVM. C. Vox Patris. 

D. IESVM nullus excipit hofpitio, 

E. Redit Bethaniam ad vefperum. DOMINICA X. POST PENTECOST. 

De Pharifko ^^ 5 Puhlicano , 

Luc. xvuj. -Amo xxxtn . 90 

cxxxv 
A . Chris tus vt templo, m jyorticu Salomoms 

ctocens, 

B . Magmfici qutdam nomtnes, qui alios a^tr- 

nabantur pr&Je, ct alta multituJo aidwns, 

C. Temphm cum atr^s . 

D. rharijaus jmpmejhms aJ umuam rtrij Sacerdotum arrtgantifltme , &JhmjJi-- 
' nte orat. 
E. VubHcanus hngejhms tunJit pectus, et ocw- 
los non audens tollere m ccelum, humiui - 
me orat; Deus projntms, "&C, redit iomum 
iuftificatus, contra auam Pnarifkus. ■ >» 5 FERIA VI. POST DOMIN. II. QVADRAGESIMAZ. 

'Paterfamilias phmtat vmeam, e^? locat a/qrirolis. 9i 

Matt-xxi. Marcxij- Luc.xx. Armo xxxiij. xl PBP " tpiff wt ■■ L:: ' " - : - "" ^ ; ■ 
A. Atrium tempii, vhi IESVS hanc va- 

raboiam dixtt, jtofl mqnfjum aurrw •■ 
Jvm m vrhem Hierofbfyrnam . 

B. Loquitur turhts Chrtsrus yarabolam, 

audientthus Prtnapmis et Phanfkis . 

C . Locat vmeam Paterfamiluis , mUtitJer- 

uos ad cohmos, vtjructus accmimt. D. Vtnea, quam jjutntauerat, et vafimauerat, 

Cf in qua turrim, et lacum zdijica - 
uerat Paterfamduts , 

E. Ex gs qui miffijuerant, akqui caduntur ah 

qaricohs, alij ocaduntur, aly hmidantur. 

F. Tandem Fdium mittit , & hunc extra 

vtneam occulenaum eijciunt. EA D E M F E R I A .' 

Extra vineam FtHum occidunt . 
Etfism cagp. Armo xxxuj , 92 
xli 
A. Eiectum extra vmeam, Dommi 

Filtum mterficiunt aancour. 
Bxtra portam enim cruciftx- 
us esr Domtnus. 

B. IFjSVS, interroaat Prmctpes, 

quid Jtt JaFhirus Domtnus vtnea > . 

C. Venit Paterfamuias cum ar- 

matis , <& malos aartcolas 
male perdit . 

D. Locat vtneam altjs a^rtcolts, 

dtc. DOMINICA XIX, POST PEJsTTECOST. 

Factt Rex nupttas Tilw . 

Matth. xxij . ^Amto xxxiij . 93 

cxliij 
A. Temphm ^jf porttcus Salomoms, vhi 

docehat IESVS. 

B . Reaia, vhijedet m thronojuo Rex, ajsi- 

det Fuuts, et eius Sponsa, reaio ortmes 
cuhu & nuptiati. 

C . Sertd vocaturi ad nuptias imiitatos, a 

Retje mutuntur. 

D. Vocantur, amjuas occupationes externas 

excufant, altj vulatn, alit neaotiationem, 

zjfc. 
E/. ReUaui Jeruos tettent, df conturnelijs af- 
Jefios occidunt. F, Rex hts auditis, mjsts exercitihusjuis, 

hcmttciaas perdit, et cuatatem eorum 
incendit, Hafknus Jtfptifumttur Iudm 
vocati . 

G, Mtttutttur Jcrut ad vocandos Gentdes. 
H. Ex his implentur nuptuvijit confejjus, et 

triclimum predosisfane ornatur, acce- 

dentunts tandcm ad Gentes Iudans. 
I. Deprehenattur vnus inter omnes, qut 

mtptiali vesie non efset tndutus. 
K. Hunc tuhet Rex ligatis tnamous <jr pe- 

dihus, mitti in tenehras exteriores. ;.* 


$5 

■ .' ', -■■., Il^ ■ ' 

:.\\, ,•..•:.■.■,". "• . / I Al . 
■\\--" ... 

.... 

,] .' ' -V\'\ 't^Y Mn9 

i- :n -.v.At' 

V'\'.. .-T.Vv ,•: ' itt i.\> i\ V 1 

a«m / • vi v \ A-iV. 

■ : 

' . ■ v> . \V\\\\M\ \ 

.'VlAVW.Wvm -\\\i'?. 
. . , •■.'. ■. -MA-ii»! \&\ WV^ ,\\\\r.\\A '. 

v.u.Wv! \\\v. ,-\>^\wvn 

. •'• : '-, 

I U. IV. . '.'iY.AV^ W 

. w'A..v. , ,(. >j5 . | .a (I 

' 

J DOMINICA XXII. POST PENTECOST. 

Dejbluendo tributo. 94 

Matth.xxij, Marc.xi/. Luc.xx. Amto xxxiij . cxlvi 
A. Porticus Sahmoms.vbi docebat Chrifhs. 

B. IESVS cum dffcmubs . 

C- jidortijunt eum aiscipuli Phanfkorum, 

(jf Herodwn, vt caperent in verbo. 

Ltcet cenfum dare Cafari, an non 1 
B, Seuere omurgans illorum verfiaiam, et 

imauitutem respondet IESVS. Oflen- 

dite mdn nutmfma cenfus. vmago ncec C. Oflendunt dk denarium. n 

B. Rogat IESVS. Cuius eJt 

<jf Juperfcriptw . 

C. MuntiCasaris. 

B. Refpondet; Reddite enjo aucejunt Ctefans, 

Ccefari; {<? quitjunt Dei, Deo. 

C . lUius refponfum admirati, non potuerunt ver- 

bum eius vhum, vlla ratione reprehendere . 

1 
}■*■ 

. 


'• ••> i ItAf^V •\'l 
,■■■.-.■■■. ■ i !,nj&3.I .',','..: 


: >A» 


a 


! .'.v\ • -.i ' 


.0 


VftM3?Yi1IKWU 


m w '*. v 


; 


7AT)\\" ■■■■-.■- 


'," ' 


. 


<*rf3 .,'.' 


',< ,\\ • 


■ 


W . ' \ . . .-- 


' . ' 


i 

. ,Y.\. DOMINICA XVII. POST PENTECOST . 

De primo mandato interrogatur IESVS. 95 Matt.xxy. Mar.xy. Luc.x, Anno xxxiij. :cxt li 
A . Tcmplum, auo poJt cdchrem ingrefium ut 

vrhem, quotidie vemehat IESVS, vhi 
confutauerat primum Herodianos, dcin 
ettam Sadducaos . 

B. IESVS cum dtsciptdts . 

C . Sadducai JpecHantes quorfum Phartpeorum 
euaderet oppuanatw. 

D. Multttudo Pharificorum , ante quos maa- 
nificus hgis doctor IESVM de pri- 
mo mandato a Pharipeis Juhornatus, 
interrogat. B. Refpondet IESVS , primum mandatum efl. 

Audi Ijrael Dommus Deus tuus, Dcus 

vnus estiQ? Mu/es &c. 
D, Conftrmat responfum IESV vharykus, 

etiam ampltficat, audit. Non lonae 

es a reano Dei, 
B. Acrtter interrogat Pharifkos, audiente 

omra populo Chrtfhts cuius Films efl, 

cttans teflem Dauidem. 
D. Nemo poterat ei respondcre verhum,nec 

aufus efl vUus tuum amphus mterroaare. 1 ! • 


FERIA III. POST DOMIN. II. QVADRAGES. 

Quomodo credendum docentdms Pharifieis, £t Scrihis. 9$ 

Matth. xxiij. Marc. xy. Luc, xx. Amw xxxiij. 


xxxv 
A, Atrtum extertus, (J m eo exedra, 

vht verha ad jilehem Scrwa* ej? 
Vhatjkijaciehant, 

B , IESV5 dwens, Super cathedram 

MoyJ Jeaerunt Scribw et Pha- 
rifcet. Omnut ergo quxecunque 
dixerint vohts, (e cathedra Jdicet) Jeruate <jf Jacite Oc. 
C - Arroganter cum VhdaFverijs, & 
Jirnhrijs Jtolatus ^PharJceus 
tncedit , 
D. ^Alius in comauto jrrtmum accu- 

fatum amhit , 
E - Ams m Synaaoaa jrrvnas cathedras , DOMINICA XXIIII. POST PENTECOST. 

De Jlntichrifw , 97 

Matt. xxkij. Mar. xiy. Luc. xxt, ^Arnio xxxnj. cxlvttj 
A. Pofirema ahommatio defblatioms; Sedet 

in templo Antichrijhis, ofkndensje tati 
quam Deian, , , ,. 

B. Hunc adomnt ludtei, et mfmita mortahum 

mdtitudo. ,-, 

C . Vaflatto Hierofolymorum, & ahommatw, 

quando per 'JuumJaenpMtm efi idohs 
ad portam onentdlem templi, 

D. Lfms iuhente Antiehristo, & Pfeudopro- 

phetts defcendk de cado &c. E. Enoch & Elias veractmis, et mnmneris 

liants confecTts S Amichrifio mterfi- 
J c^,^ f ofttridmm J ai?umentur 
ht ccehm. 

F. Proffyjantur & mterftcnmtur, qut nohatt 

Antiehriftum adorare, <& qui charac- 
terem Beffae non habent. 

G. Proximus aduentus Christi, qut Antiehrt- 

Jfom ntterjictetjmritu otis sui, et uTufhi* 
tione aduentus delehit illrus potentiam . -■ ■•:■■ -- . ..'-, I 
. 


I DO M IN I CA I. A D VENTVS. 

Qwz Iudwmm vniuerfale proxime iprcecedent. 98 

Matt, xxiiij. cap. Marc. xiij- Luc xxi. ^Anno Chris ti xxxiij. i 
A. Swna m ccelo, Sole, Lwta, eyjielhs, &c. 

B, Chrjfhtm ad iudicium venientem prace= 

dimt crux, cateraque infujma pajwnis, 
& Archangelus cum tuha , 

C . Pracedh ignis orhem purgaturus, 

D, Elementum igms mundo auafi mtnuatur. 

E. Aeris Juprema regto, 

F, Aeris media regio, ^ H, 
I , 

K, 
L. Aeris infmw rejpo. Et m his omnihus 

terrihdia Jyna , .-, 

Confufio ■maris, (jfjluctuum, ejfc, 
Os inferm apertum, 
Etiam purgatorij, 
In terra rerum omnhan horrwmsjacies, qua 

orht terrorem incutiet vehementtjlimum. 

Ahajyna non patuit capere imaao. ■A-S" \\r\vnvrq ". '■•■■,. il 

nvr ■ n '.v\A'j .\ttV , . r/..' ... 1 > .; ...U- T " 


*i 


1 


.. \ ' FERIA II. POST DOMIN. I. QVADRAG. 

Iudiciurn vniuersale. 99 

Matth.xxv, ^Amto xxxuj. xxvitj 
A, IESVS in throno £iorurJedens , mdicrnm 

exercet . 

B , Coeli, VhmchE, & SteUce loruje myhriores, 

quam antea . 

C . Circumfwnt IESVM omnes ^Angelorum 

oraines , 

D. Af&det Ftlio Virgo Mater, dfjuo gradu 

electi omnes , 

E. Elenumta noua; punpimum,df aauiaysi: 

mum Ianis elementum, 

F, Aeris, hicidum, amcenum, jracatjsimum, 
- nuUa. regionum diuejkate , G . Aaua.purgahffmnmt, clarum tranquHlum . 

H. Terra,jmrum, acjttnplex, orrmwus tum 

naturaz, tum artis operthus Uberum, - 

I , Mmifhrio Angdorum, et imperio ChrifU, 

honi a rnahs Jeparantur , 

Boni audiunt a Chrjfb l&nie henedwri 

&e. MaU; Ite maledifti . 

Infernt horreiuhtm os apertum damnatos 

cum diaholis deuorat . 

M . Teraclo tudicio, Chrjfhis mtefligitur afcendere 

in empyreum Coehim cum AngrUs , & 

Janfks omnihus, regnaturus in aternum. K. L, .4. 

71* > ■.,, — . . 


\ v.vyv.v.-. .w.v.v.V. Xi . .'..,'•. . .{j 

tnM • i 

■■'''■ :-.<\. ■ A j 

M I\£5 , ". . I 
i ! . A | 

.. ■ .... 

, ' . . J I 

I ' . v . nik '"'•'■ .1 ■ ■< '■ . 


■ • ■:< j .«'..'• *' 

■ ■ ■ FERIA V. MAIORIS HEBDOM. 
Cotna legalis. 


100 


Matth.xxvt. Marcxmj Lvc.xxij. Ioan. xuj. Armo xxxuj. 


hcxvt 
A. IESVS nuttit Petrum Cf 

Ioannem m Vrhem ad quen- 
dam, vt pajcha parent. 

B . Peruentwtt ad portam , 

C Obmum nommemjecuti, vemunt m montem Sion . 
D. ^Ajiatur ^Aanus ; (Paratur m/cfra . E. Comedunt ^Aanum, adhibitis 
CKrenwnijs . '. ■ ' ' ■ 
• • ■• COENA COMMVNIS,ET LAVATIO PEDVM. ijaem capt tums . I. 101 
xxvij 
A. Cctnattt communem coenam. 

B . Diat IE S VS fobfcure indicans prodt - 

torem) Qmvttiaunt mecum tnanum in 
paropstde, &c. 
C Prajmfrior Jac tus IvJas refpondet; 
Nunquid eqojum? B, RefponJet IESVS Jvbtmfe ; Tu dixifk. 

D. Procumht IESVS ad lauandos pedes 

djcipulorum. 

E. Petrus repugnat primo lauatumi, detnde 

profiise obedit. 

F. Surgit Chrjhis, rjumit vefhmentajua. ./2 •viw.v »a tc\:v\ orrtsSKJ xa ; u '■ c i ■ ■ - | ; ■ 

' •'.■.•■' 

■•. ! •■■■ •,. . 
■ t ' 

. .•■... 
, • . r 


, J . / j 

'. I '- 

' 
inW^ ' ''■ ■■ • ■•' V .'j 

•. SANCTISSIMI SACRJMENTI, ET SACRIFICII INSTITVTIO 102 Matth.xxvi. Marc.xiiij, Luc.xxij. ]> Cor.x.xi. Amw xxxiif ' . Ixxvtij. 
A. IESVS iterum accumhit. Jw: 
foluunt coenam ^Avoftoli; 
ihil cihi ipse amphus Jumk . mr. B. Conpck IESVS JacratyAmum 
Sacrijicmm et Sacmmentum 
<jf aifcipulis communicat . 


I 

■'•l.,.'l Y£.- 
i DE GESTIS POST SACKAM COMMVNIONEM 

Matt. xxvi . Mar. xiiij , Luc. xxij, Ioan, xiij. 103 

Ixxix 
A. Nondum surgit a mensa IESVSJed 

turbatje. 

B . ILecumbit loamus Jiqnra jrectus eius, & 

mterrogat; Domine,quis eft, (fc. 
A. Respondet loanm; Cui ego, &c. 

C. Accqnt Iudas buccellam a. IESV; & 

exagitatus a da;mone,Juriofe i ca- 
nationeje jrrorqnt . A, Sublatis cibis <5c : jmzdunt ApofioHs 

Jamdalum, quod eflent jyafjuri . 
D. Princeps Petrus conftrmat, eum nunquam 
Je effe dJerturumySimiliter omnes., 
Ir. Surgit cum omnibus jjecedit in aliud 

cubicuuan, vbi Ajjoflolos docet . 
3T« Tandem hymno difto, egreditur ad hortwn 
Gethfepiam . ' . . 


: .. 

• -.' | ■ . - \ 

, . . ■ 

- 

... DOMITsflCA III.TOST PASCHA. 

G3tf eOjquod dixit Chrisvus, Modicum ejf* non videhitis me . 104. 
Ioan.xvi. ^Anno xxxiy . cxxy 
A . Hoc docutt Chriftus pofl infiitutionem 
EuchariJ ita ti& B . Mors, etjejnucrum chtufumjupnficat mo-. 
Ocurn, quo non vuhrunt IESV2A . 
C • Apparet pofh rjurreftionem , itajit mocUcum, quo viderunt eum . 
D . Afcenfw ChrifU,qua terminat moiicum, 

quo ipsum viierunt . 
A . Exponit IESVS hacperjtnnlxtudtnem 

ae pariente muhere . 


.'j 1 : »in Ljr/mo U3! . . ■ ■ . • i 

s 


•* 


A i 


: 

V,' :"'".-. M wn iwmnd 3»«k,rt\(nA*J '«W.-^V . . (T 

:'\:r:'.. .--.V-.r^.-X -'./\ "cA EMS3 I AttrofiptS . A 
. *J- ... 

. . .'■..'. \ . i ■ .'. ■ 

. t/. I&3 1 \.— • ' DOMIJsTICA IIII. POST PASCHA, 

De eo, quemadmodum Spiritusjanctus arquit mundum <j3c. 205 

Ioan. xvi . ^Artno xxxiij^- cxxiij 
A. Ihidem hcec docet . 

B . Mitt&t Chrijhis Spirttumjcmevum, 

quo diuino Jnfio tria illa ar- 
guuntur . 

C . Omnes homines adorant crucem,vn- 

de arguitur mundus ae j>eccato . D.. AJcendit Chrisius in ccelum>vn'- 
de monsiratur eius iuflitia, 
fjf coTtfutatur mundus . 

E*. Darmon jmofiiqatus } cui etiam 
j>er aratiam Spiritus Janc ii 
rtdeles dominantur . —f^- 


• 
' 


. . 1 I DOMIJSTICA V. POST JPASCHA 

Orationis perfefcio docetur. 
^ittno xxxiij . Ioan . xvi . lo6 

cxxiiij 
A. Ihidem docet Chrifbus djfcipulos jjerfecti= 
onem orationis, quam effent habiturt , 

B . Coitfefjits Chrtfli ad dexTeram Patris, 
vt intellyamus omnia. nds impetra' 
turos d Patre j?er Filium . D Signmcantur mjjnendore Jplendores 
aierrd, m quihus generatus efi a 
Patre Ftlius; Pfal. 110 . 

Incamatio, m qua jjr&desttnatw 
Chrifli intellwittir , " • ■ • 1 WLO< 

..■.*■ ; 


"i • ORAT CHRISTVS IN HORTO , 

Qdxitth. xxvi. Marc. xiiij- Luc xxij, Ioan. xviij , 107 
Ixxx 
J± . Torrens Cedron . 

B • Hortus Gethfemam ■ 

C • Ruves contaua; qui eft jrrimus locus; 

vbi octo djfctpuh Jubstiterunt . 
D . Secundus locus Juperius aa aextram ; 

vhi tres reaaui > I». Specus adlactum lapidis a tribus ^ftpuhs 
djlans : vhi orauit IJLSVS . 

F. Agparet illiAnjelus e calo confortans eum . 

Q. Locus auojemel ^lj^ iterum venit- 
IESFS ad tres dzjcipulos . 

H.Iudas cum cohorte prcperat ad hortum. 


' ' >v\ . • I '■ .. 


i .1 •'.' 


• ' ..... DE, IVBAE TRODITIONE . 

("Ventunt ad hortum armati. 

liflem cajntwus ■ 108 
Ixxxi 
A. Accedtt ad IESVM Iudas, 
ofculatur eum; rej]?ondet ei 
henzgne IESF6, ^Ztilhil 
milites mouere audent . 'Redit 
dle ad cohortem . B. Trocedens IESF~S interrogat; 

^uem qu&ritis ? 
C . Solo verho ludam, militesaue 

rejupmos jrros ternit omnes . **s* MALCHI AVRICVLAL ABSCISSIO . Xog Matth, xxvt, Marc, xiiij. Luc.xxij. loan.xvnj, Ixxxij 
A*. Servo Princijns Sacerdotum in- 
(bientius aaorienti IESVMy 
absciatt aunculam Petrus . 

B. Nihil jrrojjterea mouentur luAazi j obiuraat tamen Pe - 
trutn IE S VS . 
C. Malcho res tituit aunculam; 
vermittit Je cajn , 


. CAPITVR CHRISTVS. 

Tjsdem cajntibus- llo 

Ixxxiij 
A. IESF5 lujatur collo et manibus. 

B . Jyjj^uaiurit ^Avos tou omnes . 

C . Adolefcens relicta Jlndone nuaus 

aufugit . D. Sedet luctfer in throno taneo 
t^zr 3 tenebrofotVnAe furias 
omnes rmmittit in ChrijtUi m . 


■ . 

j - ... 
A. ^Deducitur IESVS ex ittnere 

ad ^Annce domum . 

B . ^innce Jistitur , C. 'Remitttt eum ^Annas ad 
aenerum Caivham . c Popta ejl muyo hcecjt quis velit mtelliqere, nonjuiffe m domo Amue mfhcuan maga 

VEj&V,necJacTam przmam Petri negationem. Vtrumque tamen ihidem 

Jachun ejje, conpmat maais JLvarwelic& lectwni, vt in 

Jequenti imaqrne apptnaitur , JL ! 

n 

■ ■ : . i INTERROGATVR AB ANNA . NEGAT EVM TETRVS . 112 

Matth.xxvt. Mar.xiivj. Luc.xxij. loan. xvty. Ixxxv 
A. ^Anrue interroganti refyondet IESVS . 

B. A- petulantL mdite alapa IESV tnflgitur. 

C. Ingreditur Toannes tn atrnan . 

D. Huius rogatu Vetrus quoaue mtrolucitur. 
E,. Exagkatur ab ancdla osttaria ■ T. Negatjibi notum efte- IESVM . 
G- Surgit egreditur foras ante atrtum, 
H . Gallus cantat jrrtmo . 
A . Iubet ^Artnas duci IESVM ad Catpham; 
Petrus eodem projrerat . ' ' : l '■ m ■ . •' . / 

',.,, ',,' I ' ■ '. ■ . ■ • v,\.\\ 

. ■ . ■■ ■ ; . \ ; \ . ■ " ' i • ■ ■ ,.■.,..■ . . I . ; 

'.',.■.■...', ..'.,...' 

■ .....-,. . 

. .' i '■■■■■ 

■ :.,v.i.vi ":. ■■ , 
A. Stfhtur ante Catpham IESVS • 
B . Citantur ialsi tes tes : reyctuntur . 
C Jweunt confusi . ^ 

D. Tentunt tandem auo testes-perverfi, 

E . JLxunpt Caipbas (quod non potuit afpavi 

jruHura)'eJbuo, et Jurens IESVM 
increpat. Nihil rewonaens, (jfc. A. IESVS tamen tacet ■ 

T ■ Turhatum Petrum exprima negatione, 

& 1 umuam exeuntem accufat ancilla 

apud eos qut aderant . 
G. A.A ignem rurfus ah afiantwus vraetur. 
H. Prwterea ah alio . 
I . Neaat Petrus adhibito lurevuranao . ABIVHATIO CAIPHAZ . CONFESSIO DIVINA CHKISTI . 

CErtio negat Petrus . 

ItitUm. amitums . 
A. AAiurat IJLiSVM. Caiyhas, num stt 

Fikus Dei , 

B . Id IJESVS con/ianter vartter ac modAte 

confitetur . 
C ■ Scvndit Caiphas veflem, & omnes; ciamat, 

clamant omnes, Blaff>hemautt;et mortis 

condemnant • 
D, Concurrttur ad damores. IESVM qutdam 

e conciho conspmmt; tum mmi/lri & 

mzlttes eum velant, , ataut • jrercutiunt , 
F • Qui afTahant, Petrum accufant , F. Attus autdam afjtrmahatj Vere 1 ^^ hic 

cum illo erat . 

G, Tandemjeruus Catpha?, coanatus Malchi tllum vraet vehementer . 

detes mt, ume; H. Neaat tertio Petrus cum 

(_? execratwne , 
I, Contimw aauus cantat . 
B, Conuerfum IESVM,intelluje refyexJpPe ■ 
trum, quod nonvotuit exvrtmere intago , 
K, Earej?us Jbras PetrusJLet amare , 
1/. GaUinarium , vhi cantat gallus , • 

a - ■ 
'. . 
■ • 


- ■ ". 


r\ DE GESTIS TN CAKCEHE CAIPTTE ,VOST DTMISSVM CONCILIVM. 

115 
Ixxxviii Ijjdem capttwiis- 
A . JLxcubur aquntur ad lanuam, 

more militan . 

B. Crudeiijsime affuaunt IESVM, quod erat rekquum noctis. 
euenit ad Virqinem M 
Petrus, Q?p loannes . C. Detienit ad Virqinem Matrem i . n \ ■ i « - 

jt\ . : i ■ I 

L«4 rwHH 

I 
'■1 I 

I ' . ■ 

I 


DE GESTIS MANL TN PLENO VRINCIPVM ,LT SLNIORVM CCWCILIO . 

Matt. xxvtj ■ Marc. xv. Luc . xxtj • ] x Ix xxix 
A . Curia, auo conuenerunt omnes 

Princrpes Saceraotum, Senr- 
ores jyopuli, {& Scrihw . 

B , Siftitur ante Catpham , C&> 


Concilium IESVS, interro- 
gatur rursum . '-. 
C • Confitetur rurfumje Rlium Det , \ , f ; , .. DVCITVK IESVS AD PILATVM; ET IVDAS LAQVEO SE SVSPENDIT. 

Matth. xxvij. Mar. xv. . Luc. xxixj . xc 
A. < Ducitur a ConciHo IESVS al Pilatum. 

B . Iudas jnenus Aarmone, meditatur a^efpe - 

rationem & laqueum . 

C . Accufatje ajwA Prmciges; qffert jrrettwn 

jrroditionis ; ab his reijcitur , D. Ihut Jarmone phnus in temphim;jrroijcit 

trigmta arqenteos. 

E . Abijt jtercttiujurijs, <jf hujueo ex arhore 

Jejufpendjt . 
E . Properat Virgo Mater, vt vileat FiUum . QVAE PRIMFM GESTA APVB FILATVM. n8 

M^att.xxvy. Mar*. xv. Luc-xxiy. Ioan.xvvtj. XCl 
A . Domus Puati ■ 

B . ln ea prwtortum . 

C D . Progyueum cum vexuas,& trihus latnas. 

Jl, Scalce j)er auas asceniit fly 3 iefcendk 

IESVS. 
F . Prarmktunt Prmctpes lubeorum nunctum 

ae IESVaJ Pilatum, G. 
H, 
I. Peruentunt Prinapes ad domum Puati . 

Sifiunt Puato milites fESVM . 

-E vqtihulo PHatus awerU: d Iudeeis, quil contra IESVM crmtmatioms aJJjerantr. 
K . Infolenter refyondent luAcei jjrtmum; tan- 

dem accufant eum maies~latis]<yc . f 
~Lt. Interrogat IESVM leniter de regno; 

alia reycit PUatus . 
I . Profitetur Je caufam non tnuenire . 
K. A.ddunt,eum cornmouifp gentem inde 

vftjp a Galthea . 
I . Occasione GaMceai, causam IESV 

Pilatus retjdt ad Herodem . ■ ■■ 

» ♦ ' ] ■ 

•.•..'. • ■ ■ ■ ■ • ' 

. ■ •' 

. , .1 j '.>••. .WViW 

■ ■ 

' ■' ' : „ 
A . Qmclamatur ; ^id Herodem . Inctptt dua . 

B . Concurrttur ad J^effaculum . 

C . Herodes ^Antipas, etus Proceres, Duces 

exercitus , &* lucbei : 
D . JLxercitus Herodis tn armis . ■ 
JL. ^iccu/ant IESVM Iudazi conflanter. C . Interrogat eum Herodes multisjermomhus, 
!. NiM reftonJet IESVS . 
E< . ludcet 'ftyas accusattones cumulant . 
C . Spermt IESVM Herodes, etjatuum iudicat. 
G • Induitur vejte awa tanauam Jatuus . 
H. Remtftitur ad Pilatum . ■ 

3 QVAZ GESTA SVNT, POSTQVAM REDVCTVS EST AT> PILATVM . 

Matth. xxvij. Marc.xv. Euc.xxiij. Icm.xviij. xciii 
A. Renouatur attio contra IESVM', defen- 

dit IESVM Pilatus . 

B. Pilatus, reiecTis ludais, interroaat at ■ 

tenttus IESVM de regno > 

C. Reffondet IESVS Pdato prhenigne. 

B . Respondet arroganter Pilatus . 

C . Respondet rurfum IESVS de regno ejc, 

D . Extt cum IES V Pilatus ; cajrit conjtlium 

de Barahha, vt dimittat IESVM, refert 
de ea re ad ludceos . E ■ Euriofe petunt Barahham (iht dimitti . 

D. S^uant, auid wxturjwt ae TESV . 

E, Exclamant, Cructfmatur ■ 

D. Capit consihum Fuatus de JiageUando 
IESV,vt deftnant tnfecTari admortem. 

P. Repxefentatur in circido hora tertut; 
qud,rraianguis,^f ohfhnata jpertmacw 
huueorum crucifixus est IESVS . 

G. Audit ctamorte afJUcai Mater cumjuis ; 
crefcit omnium affliftu tio JL \ ,. • . - ■• r - 3 D \ 

... ■ ■ 


' ' - TLAGLLLATVR CHHISTVS. 121 

Matt, xxvvj. 2/far. xv. Ioan. xtx . xciiij 
A. . Jrrcetorium, (jf provyueum ; vnde prop 

vectat Pilatus _flaae11ationem . 
B , Cohimna ad quam lyatur J£ S VS . 
C . Stipes, vhi capite ■pleflehantur damnati. 
D . Multitudo luurorum, & Romanorum , 2L . Durijiime verheratur VE S VS • 

F . Defhunt IIJSVM cadere Izctores iuffu PHati. 

G . Vircjo Mater aiuktjb-ejntumjlagellatiams . 

Vide quam acerhe eius animafl^ 

corjlagellatur , • 


...... ...''....■ . : ■ ■ . I ? | l | l ' • .... COJLONATVR STINIS IESVS. 

Matt.xxvy. Mar. xv. Ioanxtx. 122 

xcv 
A. JJEjSVS ah atrto m aulam Pnetoty 

crule]ifstme caftis tramtur . 

B. Recejferat Puatus tn cumruhan, ^f 

quid vellet jieri , Jtgntficauerat . 
C IHSVS vefke variter ac gelle atro= 
cif/tme exutus, mtrrmrea clamide 
jrer Ludwrtum. zruhutur . D. Seaere iubetur rnjcam.no', Capiti 

corona e Jfrtnis tmponttur; arunao 

jp"oJccptro aatur . 
JL • Aeerlcnfjrme cceaunt, uwcwntjjermnt arun ■ 

dine ; confuutant Beaem Iudavrum- 
J? . Vtrgo Mater Joris cum Juxs omma 

ex mternunctjs cognofcit . A. B OsQendit Pilatus ludceis IESVM 
Jlageuatum, £f coronatum ejfcinzs; 
Durit, Ecce Itomo. 
Cum defenderet IESVM TUatus, 
ad accufatuyncm Iplaffhemia? ve- 
rtzunt ; Futum Dei Jejecit ■ 

C . Magis timuit Pilatus, jrropterea in- 

grefsus in jrrxtortum, accuratius 
interrogat IESVM; Viule es tul 

D. Non Refpondet illi IESVS. C. Oupd ytdens Rilatus, vrget iUuni 

concttate . 

D. Reffcondet IESVS; Non haheres 

votesTatem, &c. 

A. Motus verhis IESV, apertius agit, 

vt tpsum liheret . 

B . Addunt luacei ; St hunc dimittts, 

non es amicus Ccefaris . 
A. Hac plaga Pilatus a defenfixme 
IESV deiecTus efi . 

'•■ 
■ 


\ 
-.1 ; — - tamnas. 


; - - 


- 


■ 
■ 


■- 
. 


• 
. \ : 

- 

JERT SJLNTENTIAM TILATVS CONTRA IESVM. 

Matt.xxvij. Marc. xv. laic.xxiij. Joan. xix. 124 

xciiij 
A. Tinemjucit cUfendendi IESVM Pt- 

latus ; redit ad jjergulam Tretorij 
in Gabatha;Jedet jjro trdnmali, £? 
dicit, JZcce Rex vefier . 

B . Mespondent Iudan atroctier.IbUe tolle\ 
A. Respondet JPilatuSj Regem veftrum. crucifibam 1 B. Responaent ; Non habemus Regem 
liji Ccepa m , •larem C . Aaxdit al RHatum nuncms ah vxore. 
A. LaiuamamuVdatus,l&eratBarabbam; 

tradtt IHiSVM cructfwendum , 

D. Liber exilit Harabbas . 

Er. Arripitur IJZSVS a militibus, 
datur dkjua crux portanda, 
itema. latrombusjuce . 

JP. Varnrds Matrisjiatum ccmfuiemjnapcmm 
aolorem jjarem anani magmtuamem. -A '•'•-•. ■ - 

. I 

i 

' . -.■ 
v 

' ■ ' ' / . DVCITVR IESVS EXTRA PORTAM AD CALVARIAZ MONTEM 

Matth.xxiy. Marc.xV. Luc-xxiy. Ioan.xtx: xcvxvj 
^A. TJrgent Principes, vt ducatur 

IESFS. 
JB . Fert crucem . 
C . Peruenitur adjjortam veterem. 
D. Vulentludai IESFM suh pondere lahorare, iuhentjuh 

~fis tere . 

JE. Sequehatur turha, et in hac muli 

eres Hierofolymitana', Maria 

virgo extra turham cumjuts . ■'773- 


% QVAL gesta svnt postea ante crvcieixionem. 

,, _ ... 126- 

Matt.xxvtj. Marc.xv. Euc.xxitj. t-V L iJV 
A. ExeuntSms UUs cum affltcto IESV, 

occurrit Simon Cyrenenjis . 
B . Jiwz^ angartant, vt toUat crucem IESV. 
A. Reffirat pauluhm IESVS . 
C . Sequehantur mulieres Hwrofolyrnitana' vlorantes . 
D. iJa: &w v«# ierwiit &ita> vultum IESV, 

& refert in linteo ews effujum . 
A . Etulantibus muherwus, ad eas conuerfus 

IESVS Jxxit-jNohteJlere,^. 


. \ 

■ .. _ 
■■ 
..-'..■. ■ . 

. . • . ■' ..-.* ■ ■ CRVCIFIGITVR IESVS. 

Matth. xxvij. J\£arc. xv. Liw. xxnj. loan. xix. 127 
c 
A . JPeruemtur ad Gobiotha . 

B . Dahant illi viman myrrathum 

cum Jrile mtsvum, ej? ctan 
cjufrajset, noluxt hwere ■ 
C . Ihrant quatuor mzlztes vt cru- 
ciftqatur . D. Cructfujitur . 
Fj, Puati lujjii tttulus mjumma 
cruce j^cepmtur . 

F. Cructfmuntur duo latrones . 

G. Ftt ecMpsis Solis vmuerjaks . 7-?*. ! T 1 1 n r . EHIGITVH CRVX. 

lfi.att.xxvy. 2£arc. xv. Luc. xxtvj. Ioan. xix. 128 
ci 
A. Foramen jjaratum ad crucem 

aetiaenaam . 

B. varrjs artihus erujrtur crux; 
Jhzbuvtur, & jrrmatur . C. Varuz jacies circunjxanttum, 
aian enaeretur ^jr 3 jia ; 
tueretur crux cumjummo 
dolore IESV. 


i , ■ . ■ 

QK£ GESTA SVNT POST EEECTJM CRVCEte.ANTEQVM EmTTIJSET SPmiTVM. 

„, , 129 

Jtlatt. xxvtj, Marc, xv. Luc. xxiij. loan, xix, cii 
A . Cjferulehat acerhe tkulas crucis Iudaos, 

& Principes . 

B. Propterea aaunt apud Pdatum,vt tttukan 

mutet : quod negat confianter Pilatus 
se efsejafiurum . 

C. Oratin cruce pendens pro crucJnofAms 

Chriftus , 

D. Quatuor carrafices IESV vestem tnterje 

partnmtur, mconsutuemjortntntur . 
E , Mimfiri iacTant hlafphemias in TESVM, 

iaftant Principes, lacfant rraHtes . 
F, Camacumtur imprimum latrones crucffia, 

F. In eo alter j>erfeuerat , 

G. Peppifcit alter , atterum increpat,veruam 

petit a Chrj/io, & irnpetrat , H. Perfeuerat vmuerfalis eclxpsis Soasr, 

aufta identiaem Chrijbi opprohria., 

zff aohores. 
I . JLpprvpinquante hora nona, dtcit Matri; 

Eccejuuis tuus;Ioanm,EcceMater tua, 
K. . Clamat TESVS voce maana,Deus Deus 

rneus vt quid dereliauiffi me , ? 
Lt. Du-itjSttto, 
M . Offerunt ilh ex aruruTmeJporupam aceto 

plenam: acctpit, -~ 
N. Dicnr i Confiaitatum esx , 
O. Clamans voce magna dicit ;Pater m 

manus tuas dfe. EmittttJJnritum . 
C.G.I.K.I^NT.O. SigruftcantJejJtem verha 

Chnfii, aua dixit in cruce . v 

1 i 
I 

. . ,w.'j\ \ . ftn&Ubi I 

.•.\ui ■•. rt*> ; . .,!,•., . ,"\ 

.,-,■, s'V imO ■ •.-,..■ 

. - — . ■ -• t 

■ 

■ 

■ l ■,-... • . 

■ 


. ■ ■ 

wwwv ... EMISSIO SPIRITVS. 

Mattn, xxvtj, Marc. xv. Luc. xxnj, loan. xix. 130 

s ciij 
A , Mxcepit clamorem Chrmz emtfjiojjrirttus . 
B.. Tenehrce baFZenus perseuerantes ajexta 

bora, inctpiunt euanescere , -. 
C • "Veium templi ad San/iajanctorum 
Jctflum in auasjtartes ajummo, d?c. 
D . Contremtsctt terra • 
JE/ , Petnejcmdunturj &c . 

F . Monumenta muka ajjeriuntur , 

G . Centurio videns, qubajtc clamans exjn- 

rajset,gloriJtcat Deum • H . Omms turha videns, qucejiebantjjyer - 
cutientes j>ectoraJua reuertebantur , 

I . Capiuntjcemtm confuium ItidceijVt cru- 
cifixis crurajnataantur , 

K., Mittunt ad Pilatum qui j>eterent,vt 
crucJtxiJracTts crurtbus toUerentur , 

Ij • Fratuntntur alijs crura , 

M. . 'Vnus militum lancea latus J JE S V 
aperuxt , 

5J~ . Stabant lonqe omnes cognati, & muheres , ■ - 
■ 

■ 

■ 

■ . ■ I "A ■ : 

'". 'iV 
QVAl GESSIT CHRISTVS DESCETtDIWS AD INEEJROS. 

Zach.tx. H/Ccte. xxntj , ad E/vhePnij. cnlj 
A . Chriftt antma nulla mora mterjjojvta, 

vemb pt Lmthum Patrum . 

B . Ommumjancwrum Patrum amnue, aru' 

mam IESVjimpaces venerantur. 
G. Amma lMroms,j?atuojjojlnwrtui,jJor' 
tatur ab Angeks aA Ltmhum. D. In Ltmbo tnfantu nuUajjars huzus Letttue. 

JL, JE Purgatorw multce ammce hberantur, 

auoa Jtgnjicant raaij aicts tnae aa 

urnhum JPatrum jjroleuntes • 

I. In ffiferno tnfiriori Lucifer cum ftm, 
t *s T *f t *s n t u 

msoaue luda arautter jrernxb . • -"- ~, ■■$.■ 


■: •ViVlSl \ .'V.\A rttKS StfUl . \ -O. 

w . . 

V'. . 

WM ' " \<U' ' 

- ' ' ",L . 1 

..... ■',:,:. •. , - ,.,. • . V." ' /. 

. IV. A . . 

■ \>< nr*i ■ > ■ ■ ■ 

: •"' -• " as •■ ' ttwJ 

... -.'... DVRONITVR CHRISTI CORPVS B CRVCE 

IMattn. xxvij. Marc.xv. Lucxxttj. loan.xix. 132 
cv 
A. TJemt ad Puatum losegh ah 
JLrimathia auaacT;er ; (j$> 
jyetijt corjms IESV. 

£. Ventt Nu:odcmus cum vrujuen- 
to, ^r 3 Iofeph cumjindone ad crucem . 
C. Deponmjt corpus IESVjum- 

ma cum metate ac doLore . 
T> . lArtmatma opptdum . 
IEj. Locus Jtpuhri cum vejiumlo. I 

'VJH DE CHHISTI SEPVLTVRA. 

JLtfaem cctpitwus . 133 
cvi 
A . Jne meditamur dcjyofitum e cruce fhturn, 
aremw Matris exceptum , auod non 
exprtmzt tmaao , 

B . Stratum corpusjuper jthtnum hxpidem 
vnaunt, ohiohcunt Jtndone , &fudarto , 

C . Seveuunt m horto, &Jepulcro Iofeph; 
fepulcrum lapide occludunt. D, 

F, 

G. Mulieres ohferuant, vht jjonatur . 
Maria Virqo Mater cum multerums 

redit domum . 
Iuthzi impetrant a Pthtiv, vt adkihcatur 

cuftodia (ejndcro . 
Vcnxunt adjepulcrum : ohswnant illud 
jmhlico fiqno ; apponunt cufiodiam. RESVRRLCTIO CHRISTI GLORIOSA, 

Matth. xxviy , Marc, xvi , Luc. xxiiij . loan . xx . 134 
cviij 
A. AdACrrrmus tn ardma adjemdcrum ex 

limho cutn Angelis, & ammahus Patrum, 
adjinem crepufcuk jrrmue Sahhati . 

B . Vfat antmam corport , o 3 eareitturfahw 

Jepulcro;vronuncutt;Kci mwlum, con- 
culcaui dtemonem, tnortem interemi, 
vtuo tn cetentum . 
C • Sevulcrum ohftanatum . D. 
E,. 

T. MiLttes duo aaunt excumas ; aaj dormiunt, 

nemo auicquam omttmojenttt , 
Duat ChrisTus captmum sathanam, 

mortem fcfc , 
Per totam Iudceam e Jejndcnns apertis, 
Jancii excitantur, auorum anima: inter- 
Juerunt Cbrijti rjurrec vioni , (j^r 3 
apparent deinde mtdtis , 
. LilM a ,i • - 
- 
EOJDEM DIE APPARET MATRI MARIjE VIRGINI, l3g CIX 
A. Qifceaentums Sancns, e vejiigw 
venit in motttem Sion IE S V~S , 
cum coeles ti comitatu, Matri 
avvaretjok m conclaut ; lucun - 
aysime colloquuntur . B. Gerehantur hwc alip infcijs, e^jr^ 
mcerentums ,zjf muheribus 
(e aa (evutcrum vtjenaum 
jjarantihus . 

C In Jepulcro nulla mutatio. 


. I . i_ EODEM DIEjDE PRIMO ADVENTV MVLIERT^M AD SEPVLCRVM, 

13$ 
M.att>xxviij. Marcxvi, Lucxxnt), Ioan, xx. cx 
A . Varauerant mulieres aromata ; vemunt 
ad monumentum, cum tenehra ejsent, 
jjerueniunt orto iamjole . 

3, Sed antequam peruenirent , ^Aiweius tw 
uems vuhherrtmi Jpecie, excttat maa- 
num terramotum ; reiiohat lapidem 
ah ojiio monumenti ; exanimantur 
metu miates , (^fjntnt vehit mortui , 

C . Introjpicientes muheres in Jjpehmcam , viAent Aryehan in morem JuLruris 
collucentem , (jf reuolutum lapi ■ 
aem i^QShL infuhntem ei ^Arwe- 
htm , Ohs vuyescunt , 

B. Recreat eas Zinaehis, nunciat resur- 
rexijse IESVM, Hortatur, vtjevul- 
chrum vjant, £f a^jcipuHs Chrjmim 
Jurrexifse renuncient , 

D. lacent milites velut mortui , [sojMiaaui • m •. ou sn 7/. ■.'.■ .'l\ .\\\V/./ Uw\ VialRi .;'.', ;" . 

." 
<*.' ' 

.■•, . LODLM DIE DOMINICO ANGELI APPAREJSTT MVLIERIBVS. 

. ,„ . .,„ 137 

Matth.xxvttj. Mar. xvi. Luc.xxutj. Ioan.xx. cxi - ! - Sfe^ • B 

■-■■■ *';::-; 
A, Itujrjpe muheres, non hmenmnt corpus 

IESV. 

B . Earediuntur ccnjlernata . 

C • Jkpparenr eis duo Aiujeli vircrvm Jjjecie , 
Juhjentihus ve/Hlrus , adjepuhrumjid^ 

tes, dicunt, Qtad quarttis viuentem 

cum mortuis 1 
15 . Ille jrrce timore Jugerunt, nunciaturee djctjrulis. 
D. Pnrcurrit Maadahna , qtue jrrior venerat 

ad monumentum. 
JEt . Peidt domum in montem Ston , narrat 

omma Petro, & Ioanm^J^eruemknt 

alut, narrant omrnlms omma . 
P. Miktes eodem modo iacent. -•■ EODEM DIE VENIVNT PETRVS ET IOANNESAD SEPVLCRVM. 

T ■- T l38 - 

Luc.xxmj. loan.xx. cx ij 
A, Permoti verhis Mydahnce , excurrurtt 
ad monumentum Petrus et Ioannes: 

Jed Ioannes pmcurrit . 
B . Sequitur Mndalerui non ita lonae . 
C .. Subfeauuntur alux mulieres jjauh lonatus. 
D. Peruemt Ioannes ckius Petro, tncanat 

Je,viaet linteamma, non mtrat, dat locum , ceditque Petro . 

E. Vemt Petrus , intrat inclinatus , videt 

anteamma , (jf ludarmm muolutum. 
Demde intrat loannes . 

F . Redeunt ^Apofiou domum . 

G. Magaalena remanet ad monumentum. 
H. Muites confiernati Jdent . . ■ EODEM BIE APPARTT MAGT>Am$j£ . l39 Marc. xvi. Ioan. xx . cxuj 
A . Magdalenajlabat ad monumentum Joris 

plorans , 
B . Dum ergojleret, vidtt duos Angelos in 

alhis Jedentes in rrumumento, ab his 

audzt. Mulier, quid ploras 1 
A . Antmaduerttt ^Angehs pofljuum msius 

tergum cupide profyicere. itaque conuer- 
Javtdet IESVM habitu hortulani. 
C . A. auo audit, Mulier, quid ploras ? (Jc. 
A. Cum responderet illa rurjum, 'Domine ) 
Ji tuJuJlulifli eum . D. A Chrjlo nornkne de more appellatur 

Maria . 
E . Ttjpondet Rahhoht . Accuvt ad pedes 

eius vulnerata cor vno ipsius verho, 

cupiensjuo more complefh . 
D . IESVSje tangi vetat ; ae docet auem- 

admodum, antequam afcendat, cum 

eojit agendum . 
Z . Apofloli redeuniesjtunt ohuiam venten- 

tihus mulieribus : 
G. Nondum mifites Jurgunt . 

. 

i 

■.. 

I 
. STO ■ 


EOBEM DIE ATTARET MVLIERIBVS 

Matt. xxvtij. Marc xvt . Ioan. xx. 140 

cxiiij 
A, lUuerfiz aa monumentum muheresjjy^h- 

quam Macjdaleme apgaruirat Chryius, 
Midwnt ab ea, auxe ipsi edixerat. 

B , Redewtt omnes, Stndoncm z<fjiidarium 

(yt jne credi poteff) auferunt, 

C, Occurrit illis IESVS m via,Jcdutat', 

jrr&bet eis pedes attinaendos , 
D.< Tergunt m vrhem mulieres , Er. MiHtes tandem defHtutt conjhzrnatw, ahlata 
illa dtuma virtute e hcoJejndcri,reuo- 
catis itaaue virihus in vrhem vemmt. 

T, E cuftodunis awdam narrant Prmcimhts 
Sacerdotum omma qwzjactajuerant. 

G. Mulieres nunciant omma djjcijndis,Majj: 
dalena jrr&cijme IESV mandata uks 
exponit ■ 


: - '..<... 


\ .'>; - . : , 
; 
M '. ' ' . ,. .' ' ■ '.. | "' 

. v.. .. , •,■.., ',.-,■ , .\\ A -, .' ■ 

fcfcil ' - ■ V \.\x:-:... vxxv ,. . t __ 


; ' : ; . ::: v \ ,W • ■ ,. : ■■ „ I 


■ 

v,, .' . ■ . 

. 

. ■,.,', ■ . . ■ 


EODEM DIE APPARET LESVS DVOBVS DISCIPVEIS EVNTIBVS EMAVNTA. 

141 Marc xvi . Luc. xxiiij. cxv 
A, Perqunt Hiewfolpms Emaunta Cleqpbas, 

(jf jLmaon . 

B. yippmpinquat IESVS coUoquentums . 

C ■ Comitem se illis adnaujit; tenentur oculi 
eorum,ne eum agnqfcant ;A>arie verbis 
Jias illos prermouet JLESVS, ardet eorum 
cor IESVS Je lonmus irejimuht. 

D. Perfuadent illi,vtcum ipsis maneat. 

Ei. Emaus vt trilm Bemammjexagintajhi; 
dijs ab Hierufalem, aub vehementer 
roaant , vt fecum imertat , ~F, Domus Chopba, auo deductus efl TESVS. 

G. Ibi recumbens cum illis, confecratum 
^Zjr 3 JracTum panem vorrtgens, ab 
oculis eorum euanefctt. 

H . Repleti dono et amatwne ccehfbl IESVM 
agnofcunt, <j? qtue ab eo in itinere 
auamerant plemus intettiqunt. 

I, Medeunt e veiiigto Hterosolymam . 

K., Reperiunt congregatos vndecim , narrant 
qtue aeflerat Cbnfius ; audiunt eum 
Simoni apparuisse , — *f. ! • < ■■»-• ••' ■ 

■ ■ . \. ■ : ■ U 


• •,--s rv 


•i ,'■-■' 

■■.•->, 
•. ■ .■ 

:, \\ ,-. ISLtJ 

■'■ 

■ 


EODEM DIE APPARET DISCIPVLIS ABSENTE THOMA. 

IjUc. xxny. Ioan. xx. 142^ 

cxvi 
A . De rehus aestzs eo Jte coUoquebantur 

difcipuk ; erujebantur ammo vropter 
verba Petri, <& duorum difc\puhrum; 
muaeres rum negagebantur, maior ta~- 
men defwerabatur conftrmatio. 

B , CumJerum efjet diei, etjores claufiejht 

IESVS in medio eorum.et ait;JPax vobis. 

A ■ Conturbantur, exijlmantjejpiritum vidcre, 

B . Conftrmat eos IESVS] ofkndit manus 

e^? pedes, pofhuat, manqutd habeant, 

quod manducetur , C . Ajrponunt dlz partem jnfcis af/i ^jt- 

jauum ntellis. 
B, £dtt IE/SVS, eis reliqtaas inwertit, 

D, Iamur domus mUlbgantur dausa;, vt 

credatur vfus dono fubmitatts, 
JB , Dtctt eis tterum Pax vobts,Jwut me 
myit Pater, et ecjo mitto vos: deinde 
aperit Jenftmt Jcripturarum, et mfU- 
-iwt Sacmmentum Pccmtentia~, infufflans 
tn ^Apofhlos, ~^j-~ dicens ; Quorum 
remiseritis peccata, e^fc, ^*~ y 


■. 1 
: , •'■ ,a ■ 

■ 

■' • 

■ 

- 

DOMINICA JPKIMA FOST TASCHA . 

^Apparet Jjpipuiis & Thonue. 
Ioanxx- 143 

cxvij 
A., Thomas domum reuersus, ^AposioUs 
narrantdms apparuifje IESVM, non 
credxt , 

B. Tofl ocTo dies vemt IESVS Jmulxter 
ataue antea, d? dicit Thonue; Infer 
djmtum in manus meas, <jf manttm m latus : et nok efse mcreduais, {jfc, 
C< Infert Thomas ; respondet; Dommus 

meus, & Deus meus . _ 
B. Dicit ei IESVS ; Qma vidisti me, 

credidifli ; Beati tpn non vulerunt, 

< <Lt j> crediderunt. Jl 

/1 A. * . 

APPARET CHRISTVS SEPTEK DISCIPVLIS AD MAPH TYBEIOADI5 

144 Ioan ■ xxi ■ xc Vlll 
A. Non multo posi venerunt omnes 

Hiero/olyrms m GaliLzam; erant 
aa mare Galiuea ; alv alijs locis, 
Petrus, <j> ~Fdq ZeheAcei P>ethfaia\e. 

B . O/iendzt Petrus veUeJe jrifcatum ire, 

offeruntje ilk comites sex. 

C . Piscantur tota nocTe, nvnl cayamt ■ 

D. Stat IESVS mane in littore; rogat 

maiauid jndmenti habeant; hoc eft 
alzauid jnfcium jrro ohsonio . 
1/. RefponAentJrnnmctter, vt emptori iitlqarfj Non • 
D. Suhnirujit IESVSiMttte m dexteram 

nauigtj rete, ejf muenietis . 
~E, . Mtttunt, concuidunt ptfcuan mgentem 

coptam ; quol cum Jenttrent . 
F. Agnofcit IZSVM loannes, ej dixit 

Petro ; Dommus efE . 
G- Quod Petrus audtens,Juccmatt Je 

tunwa,cj' mam venit adlESVM. 
H. Panzs e^f Piscis, aiue parauerat 

Chrifhus in lutore . 


' ■ 

. V .. ' I 

. irtw^w.u Vj . ,.\ .\>u\v,w 

y.-. ,■•••,■,•>•• ■' , , mw^j 
T , u \vfl 

\- ;■■• .'■■'' ViH WitQ 

. .3 ,\Yi\mri 

' ' '\\i\-, >v, ) .1 «awmo iiwv.v . , i . : >" v ■ ■ 
:;v.uv, : wm/:A\iv.O HS .\\v.-{\ .''.-, T.irA 

, . ".•.iiAi.v! m &b 

A.''A< v ,-,'\ '.' ■ . v\v\ '•.., ■ • > rvfl 

,-\m > nritts^w ,'• &•*) -i«- v'\ V \-A\0 

. -/;,- :.\: \ ■■ 

■ , • . IS&J • • I 

■ ','.', . - ■. I ' . . 

kVi •■' .' ' . .'.' • '• . ' 

V , ' ,1 

. >,' , 

rsnV^swv •■■ • ." • ■ 

PRANDET CVM SEPTEM DISCIPVLIS IESVS . 

—. Ioan, xxi. 14>5 

CXIX 
A. jiaj iucnruli nauiqw vemunt . 

B. TESVM. aiorant; e naut etiam qui 

rettnebant nauem & rete, 

C . Cum mjsiffet IESVS aflerri ex jnfi 

abus cajrtis, extrammt rete mamwrum 
jifctum jnenum centum qumqucujtnta 
trtum^jtraeunte cehuma Petro . D. Ajsant duos jrisces , jrrarter illum 

Corifti , 

E . Seiet cum mfcipuhs ai jrraiulium 

TESVS,j>anem eis,jnfcemqj iijjtertit. 

F. Ccmflhuit Petrum jfaJtorem omnium 

ouium [uarum, & Vtcaruan in terrts: 
quod vnaqo capere non j>otutt. ■ 1 ■ ' APPARET CHRISTVS IN MONTE THABOR. 

Matth. xxvuj. 146 
cxx 
A. Mons Thabar, quo ApoiToli, 

ducijmli, Qfjancvtz mukeres 
conuenerant . 

B. Vidcntes IESVM omnes ado- 

rauerunt ■ C- Accedens ivse peculuiriter di- 
cit Apojlolis; Data ejl mihi 
omnis poteftas ^fcfc. Euntes 
docete <Jfc. Eao volnfcum 
Jum &c. K ... ASCENSIONEM CHRISTI RRAECEDENTIA PROXIME. 

Mcov. vki. Luc.xxnn. ^Actor.i. cxxv 
A, Vttima ajrparitio Chrisn tri Ccenacuw 

montis Sion , vel vltima jrrineijrium . 

B. Chrjjhis a^faanbit cym ^AjrofbUs, 
C Exjrrohrat incredulitatem jrrteteritam 

cdiquorum; edicit ijrsis, vt eant in 
mundum tmiuerfum, e^c. 

D. CircuUs jrorro aesynantur, qtue con- 

tinet Euatujclivm ; e^^ jrnmum 
quidem docentur Jtdem, ejf hapti- 
zantur credentes, 

E. Dcemonta eycimt. <us. F. Loquutttur 

G. Serpentes touunt, vt Paulus, qui v^e- 

ratn excutit, 
H. 5/ morttferum quid htbunt, non eis 

nocet, vt Ioanni, ^ 

I . Stqrer tegros mattus imjronunt et eosjanat, 
K*. Sjreciant ad curiositatem Ajrostoli, a 

qua deterret eos Christus, 
L. Educit eos in montent Bethaniam vetjus, 

Hiiceas Jecum jrorrqram arujeiorum {j? 

antmarum. •■.i' 


X. > . , U 


■ . '. :i i " ' , .YiV\vv<yu uuuiYl 

; i\-.VV\ MBttVl i M . , " " BWBW 

v\v:\ ■•, ; - v/,v.<y,-,\«N UAVW ' .- 

.'.■' 

i« '.v.vr. -vti-.i- ■• .\'.u . >\\'.w>v\, ' 

.-\\ ",1": ■■•.■.\ 

', 

\i ; \vA ■••• . 

n .\. r . . •> • _ 


. . ... i 

.; 

. i 

j 

'! .3 ASCENSIO CHRISTI IN COELVM. m \ UvCar. xvi. Luc xxiitj. Ioan- xxi. AcQ. i. CXXVl 
A, IttteUigtbur peruenisje ad verthem montis 

oliuett cum ccehfti ccetu, 
B> Hinc, cum ommum inje ocuhs, antmofy 

conuerfos cerneret, beneJicens eis afcendit 

tn ccehm. 
Q. Splendidjftma exceptus nube ab octdis eorum 

ertpitur, pontpa: Angehrum et ammarum 

comunnuntjefe pluruni Anqeli e cceh, qur ttumo, & voce tubx venientem excummt. 

D. Apofhlis intuentibus euntem tn ccemm. 

E . Duo AntjeU candida ve/h inshnes prcenun ■ 

ciant Chrijhmt pari tnaieftate, et Jhria 
ad iudicium vniuerjah Jse venturwn. 

F. Redeunt dontum, dfjunt afstdue in tem- 

ph, hudantes ^jf benedicentes Deum, 
quod non potuit exprimere imago, M • •_.. LT3.I_iI.K0 '■ 

\ . .1 . \. ■ . ■' I •«VvtV.7. ._»__ l J ■ 

f < .* > 

..."•:•" 

& 
t\ 


3. 


v f - 
■ 


. 


? 


* ■ .1 
■ . 

Wttwywa iAwvi ".Aw. *jwt \o *v>Aw 

. , ■■■'..■.- M \w.\v., ...>\\v.\.\..tt. .\V.\\>.\\ 

«iann^ ia^v.w -.\V.! v\WW\. v\.y-wY uw''\ 

.-. • ,v, \, , .••..',Y,\\,\u w,'\ v".\\\n\Vi \\.,., 

1 Cv \'\ -• '\ • \ 

. w w\ ■''.'■.' i r ,«.\ va.V.-.v mmU« \-.\, 

• ■'• ,, KJ .,, ', "•,',( • . ■ v>. ,\. w\\>\v. \ 

•WW.vl •-\>V\',\\,-,V A ^ , '\\i.\,\,\ ..\" 

')\A,\\-.\ ■. ,\v ," <"• v^ \v<j\\ '.,'.'.\v ,q 
3 •>.V\W\.\W \\\n\Vv\ ' , .' -. '.■■••. \,\;\ V \\V\\\\\ 
\\V>. . w ■■■\-i. • ,V. i \V.\vV, 

,\\. ,w.\'.' . au.'. \\ w\ w-v-v.'"' \.v. , ..vu. 

\\V,wt,\<. . ■■;, •.. . ,.'' \vA ,r,v,\,,,, 

■ '■ m 
\\\w\'j> ■ V /■ >V $ • i \\».,.r •,,'■. .'• ' ■ ' 

W\\\ WWO.WW, ', \\\\\ \«,V'.V\''\ '\f\V\'' 

w\\\ ,',Vir» . \V.. «\ wwv \\'\ ; ,\'\ - • ■ ■■ v. ' ■ ■ SACRA DIZS PENTECOSTES. 

Aft. ij. 149 
cxxvij 
A. IJterujahm, tjf hcus m monte Sion, tn 

quo hax JacTaJunt mjleria. 

B, Ccenacuhm in ea domo,vht infUtuerat Eu- 

charjitam Dominus. iht erantjedentes . 
C Constdent otnnes ordine. 

D. Sedet in nudio heatif]hna Vtrao Mater; om- 
nesjumma cum expectatwne df deuotione. 

E . Fit repente de ccehjonus tanquam adue- 
metttts Jpiritus vehementis, ejx> replet 
totam dovmm . F. G. 
H, Jpparent hnmue tamquam tgnts, qtajcdit 
superjin^uhs. Et repletijunt Spiritu 

Itujpiunt ehqut vartjs atupas Dei laudes- 
Jdhanc vocem conuenit ttudtitudo, tnente 

cotjunditur, Jhtpent , trarantur, nonmdU 

tamen irrident. 
Stans autem Petrus leuat vocanjuatn; 

concionatur ad tlhs diiana eloquetitia 

& efficacia. 
.V . Cl 

>.,\A 

- 

■ rf\ Wv.>,\ n , w,\,wA«\\uva\\ i\W\\ w> 
c\ *\ ■ 

. w ,\V".i",v,'.\u \j , ••. - \ . ,',\ -. , ;. 

'. ■ J • A VIRGIUIS MATRIS SERVLTVRA 151 

cii 
A. Paratur funus j>erawzm honoriftce. 
B ■ Portant ■ feretrum Petrus e^? Iacobus, 

et jrrimi auique ^Apofkolorum verfus 

torrentem Cearon. 
C Superne jrrofeauiturjunus ^Anaelorum rnukitujo. 
T>. Peruenamt tuxra hortum Gethfemam, 
vbi erat jraratumjqrulcrum nouwn, 
fehx tanta hofpitajuttantm. Ihi eam 
Jepemmt cumfummis lauMms. iw :\ C\ fl \ \ _ . 
Ov ' ' '"' 

! ,n\wv,:>\ jg nwwvavoil '" ti .'m "-•.i-r 1 : 

'■.?, . ■ • ■- v.v-ri 

,\v,',A ,.r\\ ■'.' - SVSCITATVR VIRGO MATER A FILIO 
A. ddjtnem tridui adefl Chrifats cum mi'- 

htid ccehfBs exercitus inmmtetnlnTi . 

B, Chufo ^pudcroJtJciiM M^em, animam 

ems & corpus maximis donis cumulat. 
Q. JEareditur u^ju1gentjsrma,immcrtali- 
tatis aloria prnata, ffeUis duodectm 
coronata, amicTa Sole, &Jub jtedihus 
Lunam hahens. D, Excipit eam Cmjhsjratulationejumma. 

E. Eam adorat, eiaue ohedumtiam e vef; 

tmo defert ccehstis exercitus, Dei 
Matrem,lleginamjuam, £jf orhis 
profketur vniuersi. 
~F, Cefsante^ tn terris concentu «Angelorum, 
inteWgunt ^ApJholi rjurrexifle Ja -, 
cram Virainem. 


1\ l • . ■■; ' r~ 


ft&i . fl 

I 

...... ' 

I ■■ I - ,•■... 

I 


■ 
A. Afsumit in ccehm Matrem Christus. 

illa dflecTo Filio inmtitvr aA dex- 
terwn homrifKemiflime . 

B . Circurnuoumt cceljhsj}nritus,]>sa11entes 

ccehfte ntehs, <jf Jhriam. 

C. CoVocat tandem Matrem FiHus ante 

Dttmatatemf^r' aAJaiictiQimam 
Trimtatemjhttuit. D. Ji> ea coronatur ineifabui qloria, dcms, 

dotdms, & friA^s "ornatur ex< 

cettentj/smtis. 
Hj, Ajterto Jemdcro credunt affumptam 

Apofloli a Fdio, exdtant in ivbuum, 

& untdes eius ccehf&s, 
T, AAJua. qwfque loca vndejuerant de- 

ducti Pdtres, ah Anaeks reducuntur. Tteanat Maria Mater Dei cum FiHo in omnem aixrrdtatem ^hrij^ime . - I . 


- 


■ 


- 


. 


. 
A 
,*p . 


«*' 1 ,^P V 


3f#!At 86: M3o| MBRARY ' 
■i r / ■ *C- 
« ■'' : '<. 
SE 
•'*yppte w * w NJ ^^^■L f / / ' IH 
fttSK ^rv ••/:- 


droMb **L